RÅ 1996 not 115

Gottskrivning av skatteavdrag för kvarstående skatt (avslag)

Not 115. Ansökan av Bengt B.-L. om resning i ärende om gottskrivning av skatteavdrag för kvarstående skatt. - Skattemyndigheten i Stockholms län beslöt den 5 mars 1993 att lämna utan bifall en ansökan av Bengt B.-L. om gottskrivning av skatteavdrag för kvarstående skatt hänförlig till 1991 års taxering. Skattemyndigheten fann efter omprövning i beslut den 24 maj 1993 inte skäl att ändra sitt tidigare beslut. Länsrätten i Stockholms län lämnade i dom den 11 maj 1994 Bengt B.-L:s överklagande utan bifall. Kammarrätten i Stockholm delade i dom den 10 mars 1995 länsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen. - I en skrivelse som kom in till skattemyndigheten den 15 januari 1996 yrkade Bengt B.-L. omprövning av beslutet om gottskrivning och hävdade därvid på nytt att hans dåvarande arbetsgivare innehållit lön för att betala den kvarstående skatten. Skattemyndigheten överlämnade skrivelsen till Kammarrätten i Stockholm, som tog upp den som en ansökan om resning i kammarrättens ovan angivna mål. Eftersom målet slutligt avgjorts av kammarrätten beslöt kammarrätten den 8 februari 1996 att överlämna ansökningen till Regeringsrätten för vidare handläggning. -Regeringsrätten (1996-05-28, Dahlman, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bengt B.-L. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-04-30, Ekroth)

*REGI

*INST