RÅ 1996 not 12

Ansökan av Muradif O. om resning i ärende ang. naturalisation. - Statens invandrarverk beslutade den 11 maj 1994 att avslå en ansökan av Muradif O. om svenskt medborgarskap. Sedan denne överklagat beslutet avslog Utlänningsnämnden den 12 december 1994 överklagandet. - Muradif O. ansökte om resning och yrkade att ärendet skulle omprövas. -Regeringsrätten (1996-01-29, Wahlgren, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut i fråga om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som har att pröva ärende enligt lagen (prop. 1991/92:30 s. 29). Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning i ett fall som det förevarande inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig inom ramen för en rimlig tolkning av bestämmelsen i fråga. Regeringsrätten finner att så är fallet beträffande den tolkning av ifrågavarande föreskrifter som legat till grund för Utlänningsnämndens beslut

Not 12. Ansökan av Muradif O. om resning i ärende ang. naturalisation. - Statens invandrarverk beslutade den 11 maj 1994 att avslå en ansökan av Muradif O. om svenskt medborgarskap. Sedan denne överklagat beslutet avslog Utlänningsnämnden den 12 december 1994 överklagandet. - Muradif O. ansökte om resning och yrkade att ärendet skulle omprövas. -Regeringsrätten (1996-01-29, Wahlgren, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut i fråga om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som har att pröva ärende enligt lagen (prop. 1991/92:30 s. 29). Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning i ett fall som det förevarande inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig inom ramen för en rimlig tolkning av bestämmelsen i fråga. Regeringsrätten finner att så är fallet beträffande den tolkning av ifrågavarande föreskrifter som legat till grund för Utlänningsnämndens beslut. - Muradif O. har således inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hans ansökan kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-01-17, Sundin)

*REGI

*INST