RÅ 1996 not 12

Ansökan av Muradif O. om resning i ärende ang. naturalisation. - Statens invandrarverk beslutade den 11 maj 1994 att avslå en ansökan av Muradif O. om svenskt medborgarskap. Sedan denne överklagat beslutet avslog Utlänningsnämnden den 12 december 1994 överklagandet

Not 12. Ansökan av Muradif O. om resning i ärende ang. naturalisation. - Statens invandrarverk beslutade den 11 maj 1994 att avslå en ansökan av Muradif O. om svenskt medborgarskap. Sedan denne överklagat beslutet avslog Utlänningsnämnden den 12 december 1994 överklagandet. - Muradif O. ansökte om resning och yrkade att ärendet skulle omprövas. -Regeringsrätten (1996-01-29, Wahlgren, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut i fråga om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som har att pröva ärende enligt lagen (prop. 1991/92:30 s. 29). Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning i ett fall som det förevarande inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig inom ramen för en rimlig tolkning av bestämmelsen i fråga. Regeringsrätten finner att så är fallet beträffande den tolkning av ifrågavarande föreskrifter som legat till grund för Utlänningsnämndens beslut. - Muradif O. har således inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hans ansökan kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-01-17, Sundin)

*REGI

*INST