RÅ 1996 not 120

Felaktig handläggning i ärende om bostadsbidrag (avslag)

Not 120. Ansökan av Eva Å. om resning i ärende ang. bostadsbidrag. - Tekniska nämnden i Lycksele kommun beslöt den 1 juli 1992 att för bidragsåren 1989, 1990 och halva 1991 beviljade bostadsbidrag skulle delas lika mellan Göran och Eva Å. Göran Å. överklagade beslutet till Länsbostadsnämnden i Västerbottens län och yrkade att hela bidraget skulle betalas ut till honom. I beslut den 20 oktober 1992 avslog länsbostadsnämnden överklagandet. Sedan Göran Å. överklagat länsbostadsnämndens beslut biföll Boverket genom beslut den 14 april 1993 hans talan. - Eva Å. begärde att Boverket skulle ompröva sitt beslut. Boverket beslutade den 15 juni 1993 att inte ompröva ärendet. - I ansökan som kom in till Regeringsrätten den 26 juli 1993 begärde Eva Å. resning i ärendet. Till stöd för sin ansökan anförde hon att Boverkets beslut innebar en diskriminering av kvinnor, att ärendet blivit felbedömt och felbehandlat samt att bidraget bort delas lika mellan henne och Göran Å. -Regeringsrätten (1996-05-30, Wahlgren, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att vad Eva Å. anfört inte utgör sådant förhållande på grund varav det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-05-07, Holmstedt)

*REGI

*INST