RÅ 1996 not 125

Beslut ang. förordnande av syssloman för samfällighetsförvaltning (avslag)

Not 125. Ansökan av Leif J. om rättsprövning av beslut ang. förordnande av syssloman för samfällighetsförening. - Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 10 juli 1995 att, med stöd av 33 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, förordna f.d. fastighetsrådet Thore Hygstedt att som syssloman ensam handha Vättersö samfällighetsförenings angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. - Leif J. överklagade länsstyrelsens beslut. Han yrkade att regeringen skulle upphäva beslutet, att ärendet skulle återförvisas till länsstyrelsen för utlysande av stämma för val av styrelse och att eventuella kostnader i samband med länsstyrelsens beslut om syssloman skulle betalas av länsstyrelsen. -Regeringen (Miljödepartementet, 1995-09-07) avslog överklagandet med följande motivering. Enligt 33 § första stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter får länsstyrelsen i vissa fall förordna syssloman i en samfällighetsförening. Detta förordnande gäller till dess beslutför styrelse åter finns. Enligt andra stycket har en syssloman rätt till arvode som betalas av föreningen. Länsstyrelsens beslut i denna del skall enligt 67 § andra stycket samma lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. - Regeringen anser att både föreningsmedlem och tredje man kan bli lidande om Vättersö samfällighetsförening saknar beslutsför styrelse. Regeringen finner liksom länsstyrelsen att en syssloman bör handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen övergångsvis till dess en beslutför styrelse åter finns. Överklagandet bör därför avslås. - Leif J. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Han ansågs yrka att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet för ny behandling i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare yrkade han att Regeringsrätten skulle ge länsstyrelsen i uppdrag att kalla till stämma för val av styrelse och revisorer. - Regeringsrätten (1996-05-31, Brink, Baekkevold, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Utredningen i målet ger inte vid handen att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen skall därför inte föranleda att regeringens beslut upphävs. - Regeringsrätten kan inte pröva yrkandet om kallelse till stämma. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. - Yrkandet om kallelse till stämma avvisas. (fd III 1996-05-07, H. Lundgren)

*REGI

*INST