RÅ 1996 not 131

Inkomsttaxering, ej skattepliktigt aktieägartillskott (bifall)

Not 131. Överklagande av Hammargren Trading AB ang. rätt till besvär i särskild ordning och ansökan av bolaget om resning avseende inkomsttaxering 1990. - I sin självdeklaration för taxeringsåret 1990 redovisade Hammargren Trading AB inkomst av rörelse med 255 kr. Taxeringsnämnden åsatte bolaget taxering i enlighet med deklarationen. I besvär i särskild ordning, som kom in till Länsrätten i Stockholms län den 14 maj 1992, yrkade bolaget att taxeringen skulle sättas ned. I beslut den 24 september 1992 avvisade länsrätten bolagets besvär över inkomsttaxeringen. I beslut den 1 oktober 1993 avslog Kammarrätten i Stockholm bolagets överklagande dit av länsrättens avvisningsbeslut.-Bolaget yrkade att åsatt taxering skulle undanröjas. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande: Bolaget hade i deklarationen inte återfört ett inte skattepliktigt aktieägartillskott. Att rörelsebilagan härvid var felaktig framgick dock av bifogad årsredovisning i vilken angavs att bolaget fått ett villkorat aktieägartillskott med 164 000 kr. Felet upptäcktes först efter den ordinarie besvärstidens utgång. - Riksskatteverket anförde att bolaget i sak var berättigat till yrkat avdrag. - Regeringsrätten (1996-06-03, Brink, Tottie, Palm, von Bahr, Baekkevold), som i särskild sammansättning beslutade att inte meddela prövningstillstånd, yttrade vidare: Av föreliggande utredning framgår att Hammargren Trading AB har som intäkt tagit upp ett aktieägartillskott på 164 000 kr. Detta tillskott är inte skattepliktigt. Bolaget borde därför inte ha åsatts någon inkomsttaxering 1990. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl att bevilja resning i målet och undanröja den bolaget åsatta inkomsttaxeringen. - Regeringsrätten beviljar resning och undanröjer den bolaget åsatta taxeringen till statlig inkomstskatt 1990. (fd III 1996-04-30, Linden)

*REGI

*INST