RÅ 1996 not 135

Överklagande av Kostadin S. och Radmila S. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan av dem om resning avseende inkomsttaxering 1990

Not 135. Överklagande av Kostadin S. och Radmila S. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan av dem om resning avseende inkomsttaxering 1990. - Makarna K. och Radmila S. taxerades år 1990 till statlig och till kommunal inkomstskatt. Den taxerade inkomsten bestämdes vid båda taxeringarna för Kostadin S. till 181 000 kr, med en beskattningsbar inkomst om 171 000 kr, och för Radmila S. till 179 300 kr, med en beskattningsbar inkomst om 169 300 kr. I besvär som kom in den 7 januari 1992 yrkade makarna avdrag för tidigare inte redovisade skuldräntor med vissa belopp. I beslut den 29 april 1992 avvisade Länsrätten i Stockholms län besvären, eftersom de hade kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång och någon omständighet som kunde föranleda att de togs upp till prövning i särskild ordning inte hade visats föreligga. Makarna överklagade avvisningsbeslutet men Kammarrätten i Stockholm lämnade i beslut den 15 februari 1993 besvären utan bifall. - I Regeringsrätten yrkade makarna S. att avdrag för skuldränta skulle medges mannen med 27 299 kr och hustrun med 10 527 kr. - Riksskatteverket hemställde, för det fall att Regeringsrätten skulle bevilja prövningstillstånd, att överklagandet skulle avslås. I sak tillstyrkte verket att underskott av kapital beräknades för mannen till 26 052 kr och för hustrun till skäliga 9 500 kr. -Regeringsrätten (1996-06-04, Björne, Werner, Swartling, Holstad), som i särskild sammansättning beslutade att inte meddela prövningstillstånd, yttrade vidare: Makarna får numera anses ha styrkt att de under beskattningsåret 1989 haft de ränteutgifter för vilka de i Regeringsrätten yrkar avdrag. Av handlingarna framgår vidare att makarna under samma år haft ränteintäkter om 1 247 kr res. 541 kr. På grundval av dessa uppgifter kan underskott av kapital beräknas för mannen till (27 299 - 1 247 =) 26 052 kr och för hustrun till (10 527 - 541 =) 9 986 kr. Något avdrag för underskott har inte erhållits vid taxeringarna. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att resning bör beviljas. - Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Kostadin S:s och Radmila S:s taxeringar 1990 till såväl statlig som kommunal inkomstskatt och bestämmer dessa taxeringar till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd II 1996-04-29, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST