RÅ 1996 not 139

Fråga om vilken kammarrätt som skulle handlägga ansökan om rättsprövning av beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd

Not 139. Överklagande av Ruth F. och Kurt F. ang. avvisande av ansökan om rättsprövning. - Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelade den 29 juni 1995 med stöd av 24 § miljöskyddslagen vissa villkor för tillstånd till fortsatt utsläpp av kylvatten i Bräkneån och sjön Tiken från Trensums Musteri AB i Tingsryd. - Makarna Ruth och Kurt F. överklagade länsstyrelsens beslut till Koncessionsnämnden för miljöskydd. - Koncessionsnämnden beslutade den 4 oktober 1995 att inte ta upp makarna F:s överklagande till prövning eftersom de inte var att betrakta som sakägare. - I en skrivelse som kom in den 14 december ansökte makarna F. om rättsprövning. De yrkade att kammarrätten skulle upphäva koncessionsnämndens avvisningsbeslut och återförvisa målet till nämnden för prövning i sak. -Kammarrätten i Jönköping (1996-01-22, Sönnerhed, Hallström, Ritseson): Det avvisningsbeslut som den 4 oktober 1995 fattades av koncessionsnämnden är inte av sådant slag att beslutet kan bli föremål för rättsprövning. Vid sådant förhållande och då makarna F:s ansökan till kammarrätten kom in mer än tre månader efter länsstyrelsens beslut den 29 juni 1995 kan ansökan inte upptas till prövning. - Kammarrätten avvisar ansökan. - I Regeringsrätten yrkade makarna F. att deras ansökan om rättsprövning skulle tas upp till prövning. - Regeringsrätten (1996-06-04, Brink, Tottie, Palm, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § första stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (rättsprövningslagen) skall domstol på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Regeringsrätten prövar avgöranden av regeringen och kammarrätt avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets. - Av handlingarna framgår att Koncessionsnämnden för miljöskydd i beslut den 4 oktober 1995 avvisat Ruth och Kurt F:s överklagande av länsstyrelsens beslut i ärende enligt miljöskyddslagen (1969:387) under åberopande av att de inte var sakägare. I en skrivelse som kom in till Kammarrätten i Jönköping den 14 december 1995 ansökte Ruth och Kurt F. om rättsprövning av koncessionsnämndens beslut. Kammarrätten avvisade i beslut den 22 januari 1996 Ruth och Kurt F:s ansökan och angav som skäl härför dels att koncessionsnämndens beslut inte kunde bli föremål för rättsprövning dels att ansökningen kommit in mer än tre månader från länsstyrelsens beslut. - Koncessionsnämnden för miljöskydd är en förvaltningsmyndighet inom Kammarrättens i Stockholm domkrets. Ansökan i rättsprövningsärende avseende ett beslut av koncessionsnämnden skall därför prövas av Kammarrätten i Stockholm. Eftersom Kammarrätten i Jönköping inte har haft behörighet att fatta beslut om avvisning av Ruth och Kurt F:s ansökan på de av kammarrätten angivna grunderna saknar kammarrättens beslut laga verkan. Beslutet skall därför undanröjas och handlingarna i målet överlämnas till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Jönköping beslut den 22 januari 1996 och förordnar att handlingarna i målet skall överlämnas till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd III 1996-04-17, G. Mattsson)

*REGI

*INST