RÅ 1996 not 142

Ansökan av Sigurd D. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan

Not 142. Ansökan av Sigurd D. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog den 21 juni 1994 detaljplan för fastigheten Skytteholm 1:2 m.fl. - Beslutet överklagades av Sigurd D. och Per E. - Länsstyrelsen avslog överklagandena och fastställde med stöd av 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, det överklagade beslutet. Som skäl anfördes: Detaljplanen syftar till att reglera markens användning för kursgård och pensionat samt för en golfbana. Skogsområdet på åsen skall bevaras och allmänhetens tillträde säkerställas och förbättras. Planområdet är beläget på och kring en udde på norra delen av Ekerön. - Enligt PBL är det i första hand kommunen som beslutar om markanvändning och byggande. Länsstyrelsen kan vid besvär av enskilda endast pröva frågor som rör den klagandes enskilda intressen. Någon prövning av motstående allmänna intressen förutsätts inte ske i prövningen av ett besvärsärende. - Av utredningen framgår att klagandena inte är upptagna i fastighetsförteckningen. Vidare framgår att Sigurd D:s bostadsadress är Skytteholmsvägen 8, vilken är belägen inom orten Närsta på Ekerö, och att Per E:s bostadsadress är Floravägen 19, vilken är belägen inom orten Tappström. Kommunen har dock efter antagandebeslutet skickat underrättelse om beslutet med fullföljdshänvisning till bl.a. klagandena. - Sigurd D. är bosatt mer än 4 km från planområdet. Per E. är bosatt ca en mil från planområdet. Planen kan, särskilt med hänsyn till planområdets avstånd till klagandenas bostäder, inte anses ha en sådan inverkan på klagandenas intressen att planen bör underkännas. Skäl att på grund av vad klagandena anfört upphäva planen föreligger inte. - Sigurd D. och Per E. överklagade länsstyrelsens beslut menregeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-12-08) avslog dessa överklaganden. - Sigurd D. förklarade sig överklaga regeringens beslut. Därvid hänvisade han särskilt till farhågor för påverkan av grundvattnet och vattentäkter samt till planens inverkan på natur- och kulturvärdena i området. - Regeringsrätten (1996-06-06, Brink, Tottie, Palm, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Eftersom regeringens beslut inte kan överklagas behandlar Regeringsrätten Sigurd D:s skrivelse som en ansökan om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Vad Sigurd D. anfört i målet visar inte att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Inte heller framgår det klart av omständigheterna i ärendet att så skulle vara fallet. Vid sådant förhållande skall rättsprövningen inte föranleda att regeringens beslut upphävs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1996-06-06, Sandbäck)

*REGI

*INST