RÅ 1996 not 145

Tillstånd enligt lagen om krigsmateriel (avvisning)

Not 145. Ansökan av Skyddsvakt Hubert Ankarcrona AB om rättsprövning. -Regeringen (Utrikesdepartementet, 1994-06-16) gav bolaget tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel att tillhandahålla vissa grupper av krigsmateriel. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Bolaget hade inte fått besked om varför tillstånd inte beviljats beträffande vissa grupper av krigsmateriel och inte heller om vad regeringen begärde för att för bolaget nödvändigt tillstånd skulle kunna beviljas. Bolaget hade satts på undantag i förhållande till andra svenska företag som hade tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel. - Regeringsrätten (1996-06-06, Brink, Tottie, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. I 2 § rättsprövningslagen anges vissa undantag från lagens tillämpningsområde. Där stadgas att lagen inte gäller andra beslut enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel än sådana som avser återkallelse av tillstånd enligt 3 eller 4 §. - Regeringens beslut i förevarande fall avser inte återkallelse av tillstånd. Det kan således inte göras till föremål för rättsprövning. Bolagets talan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1996-05-14, Hagelin)

*REGI

*INST