RÅ 1996 not 154

Inkomsttaxering, bosättning i Sverige eller utomlands? (avslag)

Not 154. Ansökan av Björn M. om resning avseende inkomsttaxering 1991. - Björn M. och hans hustru avregistrerades från kyrkobokföring i Solna på grund av flyttning till Spanien den 7 november 1988. I brev till pastorsämbetet i Solna den 3 juni 1989 uppgav Björn M. att makarna endast anmält avflyttning från Sverige under 6-7 månader per år och att de hade för avsikt att vara bosatta i Sverige den resterande delen av året. Makarna återvände till Sverige i januari 1989 och var sedan mantalsskrivna här under hela år 1989. Björn M. avregistrerades ånyo från folkbokföring i Solna den 14 juli 1990 på grund av utflyttning till Spanien. Hans hustru var under år 1990 bosatt i Sverige. - Björn M. taxerades år 1991 i Solna kommun. I överklagande yrkade han att bli taxerad i det gemensamma distriktet. Länsrätten i Stockholms län fann i dom den 22 oktober 1992 att Björn M. hade sådan väsentlig anknytning till Sverige att han skulle anses bosatt i riket. Kammarrätten i Stockholm delade i dom den 31 maj 1994 länsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen. Björn M. överklagade domen men kammarrätten avvisade hans talan eftersom överklagandet kom in för sent. I beslut den 22 december 1994 fastställde Regeringsrätten kammarrättens avvisningsbeslut. - Björn M. ansökte om resning och yrkade att målet skulle visas åter till i första hand länsrätten och i andra hand kammarrätten. Till stöd för sin talan anförde han följande. Underrätterna hade i sin bedömning av om han hade väsentlig anknytning till Sverige enbart utgått från att han haft kvarvarande maka i Sverige. Det var tveksamt om kvarvarande maka i Sverige som enda anknytningsfaktor innebar väsentlig anknytning till Sverige när den utflyttande makens anknytning till det nya hemlandet var stark t.ex. på grund av permanentbostad där. Han åberopade att han utvandrade till Spanien den 7 november 1988, att han var skattskriven i Spanien sedan år 1989 och att han förvägrats sjukvårdsersättning från Stockholms läns landsting eftersom han då bedömts sakna väsentlig anknytning till Sverige. -Regeringsrätten (1996-06-13, Tottie, Berglöf, Nordborg): Vad sökanden anfört utgör inte synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-06-04, Eriksson)

*REGI

*INST