RÅ 1996 not 158

Inkomsttaxering, ändrad inställning hos skattemyndigheten vid senare taxeringar (avslag)

Not 158. Ansökan av Krystyna P. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1983. - Regeringsrätten avslog den 10 mars 1993 en ansökan av Krystyna P. om resning i ett mål som gällde avdrag vid 1983 års taxering för periodiskt understöd till en i Polen bosatt mottagare. - Krystyna P. ansökte på nytt om resning och yrkade att avdrag skulle medges henne för det periodiska understödet. Hon anförde till stöd för sin talan att skattemyndigheten numera hade ändrat sin inställning och ansåg att förutsättningar förelåg att medge henne avdrag för periodiskt understöd till samma person vid 1994 och 1995 års taxeringar. Med hänsyn härtill ansåg hon att hennes resningsansökan skulle bifallas. -

Regeringsrätten (1996-06-13, Björne, Holstad, Nordborg): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Krystyna P. har inte visat att nu angivna förutsättningar för resning föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-05-21, Olsson)

*REGI

*INST