RÅ 1996 not 162

Beslut att avvisa överklagande ang. bildande av naturreservat (avslag)

Not 162. Ansökan av Baltzar A. och Brita A. L. om rättsprövning. - Genom beslut den 24 maj 1993 förklarade Länsstyrelsen i Älvsborgs län ett område i Alingsås kommun som naturreservat (Nolhagaviken). Baltzar A. och Brita A. L. överklagade beslutet hos regeringen. Genom beslut den 13 oktober 1994 avvisade regeringen överklagandet. Som motivering anfördes att Baltzar A. och Brita A. L. inte berördes av det överklagade beslutet på ett sådant sätt att de hade rätt att överklaga det. - Baltzar A. och Brita A. L. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och begärde att ärendet om möjligt skulle återförvisas till departementet för åstadkommande av en bättre utredning. De gjorde gällande att de som bosatta i Alingsås och strandägare vid sjön Mjörn hade rätt att föra talan mot förstörelse av den egna miljön. -Regeringsrätten (1996-06-14, Björne, Wadell, Berglöf, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part skall pröva om avgörandet i ett ärende av förevarande slag strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Om Regeringsrätten vid en prövning finner att så är fallet och det inte är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet, skall Regeringsrätten enligt 5 § samma lag upphäva beslutet. I annat fall skall beslutet stå fast. - I förevarande mål uppkommer först frågan om regeringens beslut att inte ta upp Baltzar A:s och Brita A. L:s överklagande till prövning strider mot någon rättsregel. - Frågan om sökandena haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut är att bedöma enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223). Där föreskrivs att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Enligt praxis gäller som villkor för den enskildes rätt att överklaga att beslutet antingen påverkar hans rättsställning eller berör ett intresse för honom som på något sätt erkänts av rättsordningen, t.ex. genom att han skall höras innan beslut meddelas. - I målet har inte framkommit att Baltzar A. och Brita A. L. berörts av länsstyrelsens beslut på sätt som gett dem rätt att överklaga enligt 22 § förvaltningslagen. Regeringsrätten finner därför inte att regeringens beslut att avvisa deras överklagande strider mot någon rättsregel. - Mot den nu angivna bakgrunden kan Baltzar A. och Brita A. L. inte anses som parter i ärendet hos regeringen. Deras ansökan om rättsprövning såvitt avser regeringens beslut i sak kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut att inte ta upp Baltzar A:s och Brita A. L:s överklagande skall stå fast. - Regeringsrätten avvisar ansökan om rättsprövning av regeringens beslut i övrigt. (fd II 1996-05-15, Holmstedt)

*REGI

*INST