RÅ 1996 not 163

Besked från tingsrätt om upprättande av lista över konkursförvaltare (avvisning)

Not 163. Ansökan av Hans B. om rättsprövning. - I en skrivelse den 28 november 1994 från konkursenheten vid Göteborgs tingsrätt meddelades att konkursenheten hade beslutat att i de fall en gäldenär eller borgenär föreslog att viss person skulle utses till konkursförvaltare beakta förslaget endast om detta var sakligt motiverat. Konkursenheten hade vidare enligt meddelandet intagit den ställningen att den som uppnått pensionsåldern inte borde förordnas till konkursförvaltare om det inte förelåg särskilda skäl härför. - Hans B. ansökte om rättsprövning av tingsrättens ställningstagande i fråga om förordnande av konkursförvaltare. Han hemställde att Regeringsrätten skulle bedöma ställningstagandets rättsenlighet och därvid avgöra om föreskriven intresseavvägning gjorts samt om beslutet uppfyllde regeringsformens krav på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. För det fall att det befanns att tingsrättens ställningstagande stred mot någon rättsregel hemställdes att Regeringsrätten skulle lämna tingsrätten lämpliga föreskrifter. - Till stöd för sin ansökan anförde Hans B. bl.a. följande. I skrivelse till tingsrätten den 10 oktober 1994 hade han gett uttryck för den situation, i vilken han hamnat genom att han inte tagits upp på tingsrättens s.k. lista över de konkursförvaltare som regelmässigt förordnades av tingsrätten. Detta medförde en långtgående inskränkning i hans möjligheter att utöva sitt yrke, vilket stod i strid med hans grundlagsenliga rättigheter. Det skriftliga besked i frågan som han fått från konkursenheten utgjorde i enlighet med ett beslut av Regeringsrätten den 17 maj 1994 (Anm.: se RÅ 1994 not. 313) inte ett beslut med åtföljande besvärsmöjlighet. Saken kunde nu - sedan den prövats även av Näringsombudsmannen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern - enligt Hans B:s bedömning inte prövas på annat sätt i Sverige än genom rättsprövning. Han åberopade därvid 2 kap.20 och 23 §§ samt 8 kap.2 och 3 §§regeringsformen samt artiklarna 6, 13 och 14 i Europakonventionen. - Regeringsrätten (1996-06-14, Björne, Wadell, Berglöf, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar om ett beslut av regeringen eller en förvaltningsmyndighet strider mot någon rättsregel. - Såsom Regeringsrätten anfört i det av Hans B. angivna beslutet den 17 maj 1994 får upprättandet och handhavandet av listan över konkursförvaltare ses som en rent intern arbetsorganisatorisk fråga för tingsrätten. Det svar som Hans B. erhållit genom tingsrättens skrivelse den 28 november 1995 utgör därför endast ett besked i frågan och innefattar inte något sådant avgörande i förvaltningsärende som kan bli föremål för rättsprövning. Hans B:s ansökan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1996-05-15, Holmstedt)

*REGI

*INST