RÅ 1996 not 166

Ansökan om resning som gjordes samtidigt med rättidiga besvär avvisades / Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 166. Ansökan av Jan F. om resning. - Kammarrätten i Sundsvall meddelade den 23 november 1995 dom i mål ang. debitering av Jan F:s skatt, m.m. - Jan F. överklagade kammarrättens dom och ansökte därjämte om resning i de ärenden hans överklagande omfattade. Som huvudsaklig grund härför anförde han att han erhållit skattemyndighetens den 28 oktober 1992 utfärdade omräkningsbesked flera år för sent och att han dessförinnan erhållit endast en skattsedel avseende tillkommande skatt. Han hade på grund härav inte kunnat tillvarata sina rättigheter i skatteärendet. -Regeringsrätten (1996-06-17, Brink, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Jan F:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd III 1996-06-04, Noring)

*REGI

*INST