RÅ 1996 not 167

Allmän fastighetstaxering, värdenedgång p.g.a. nyttjanderätt (avslag)

Not 167. Ansökan av Catarina B. och Egon K. om resning. - Fastighetstaxeringsnämnden åsatte vid allmän fastighetstaxering 1990 fastigheten Askim 83:2 i Göteborgs kommun ett värde om 1 400 000 kr varav markvärde 293 000 kr och byggnadsvärde 1 107 000 kr. Catarina B. och Egon K. anförde besvär över beslutet och yrkade att taxeringsvärdet skulle reduceras med hänsyn främst till byggnadens standard och omkringliggande fastigheters värde. Länsrätten i Göteborgs och Bohus län lämnade besvären utan bifall i dom den 20 januari 1993. Catarina B. och Egon K. överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som i dom den 4 mars 1994 avslog överklagandet. Catarina B. och Egon K. fullföljde sin talan men Regeringsrätten beslutade den 27 juli 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen anförde Catarina B. och Egon K. i huvudsak följande. Såsom de tidigare framhållit hade grannfastigheten nyttjanderätt till del av deras tomt där det uppförts en carport. Avtalet hade den 20 april 1995 av Inskrivningsmyndigheten i Göteborgs domsaga skrivits in i fastighetsregistretunder rubriken "Nyttjanderätt område". Detta hade en negativ inverkan på värdet av deras fastighet. Carporten hindrade dessutom att en lämplig infart anordnadeseller alternativt att en s.k. friggebod uppfördes. - Regeringsrätten (1996-06-17, Brink, Swartling, Holstad): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad som anförts i ansökningen om resning innebär inte att det föreligger något sådant särskilt förhållande som avses i lagrummet. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1996-06-04, Rundqvist)

*REGI

*INST