RÅ 1996 not 168

Yrkesmässig verksamhet? (Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet)

Not 168. Överklagande av Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - SFRV:s verksamhet avsåg administration av bl.a. u-landsbistånd och katastrofhjälp i utlandet. SFRV tillhandahöll vidare lednings- och servicefunktioner för Svenska kyrkans arbete i Sverige. Totalt omsatte SFRV omkring 130 milj. kr per år, varav omkring 50 milj. kr hänförde sig till olika bidrag och anslag. SFRV hade omkring 100 anställda. - I en ansökan om förhandsbesked frågade SFRV om stiftelsen var skattskyldig till mervärdesskatt avseende den ersättning som utgick för tillhandahållna tjänster. -Skatterättsnämnden (1994-12-23, Stegard, ordf., Wingren, Edlund, Lindberg, Peterson, Rabe, Zackari): Förhandsbesked. Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV) är skattskyldig till mervärdesskatt för omsättning av de med ansökningen avsedda tjänsterna. - Motivering. Skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är enligt 1 kap. 2 § första stycket 1. jämfört med 1 kap. 1 § första stycket 1. nämnda lag den som inom landet omsätter skattepliktiga varor eller tjänster i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs här i landet. Enligt 4 kap. 1 § 1. och 2. är en verksamhet yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, eller bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 kr. - Avgörande för skattskyldigheten är i första hand om SFRV:s nu aktuella verksamhet skall anses yrkesmässig enligt ML eller ej. Nämnden gör följande bedömning. Med hänsyn till vad som upplysts om arten och omfattningen av den med ansökningen avsedda verksamheten bör denna anses utgöra näringsverksamhet enligt 21 § KL. Den omständigheten att tjänsterna tillhandahålls till självkostnadspris medför inte annan bedömning. Verksamheten är därmed yrkesmässig enligt ML och medför, eftersom tjänsterna får förutsättas vara skattepliktiga, således skattskyldighet till mervärdesskatt. - I överklagande yrkade SFRV att Regeringsrätten med ändring av förhandsbeskedet skulle förklara att stiftelsen inte var skattskyldig till mervärdesskatt för omsättning av de med ansökningen avsedda tjänsterna. - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1996-06-18, Wahlgren, Berglöf, Werner, von Bahr) fann i likhet med Skatterättsnämnden att den i målet aktuella verksamheten var yrkesmässig enligt mervärdesskattelagen och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd I 1996-06-13, Hancock Bruhn)

*REGI

*INST