RÅ 1996 not 171

Målet återförvisades eftersom underinstanserna inte prövat utlämnande med stöd av 71 § fjärde stycket socialtjänstlagen (1980:620)

Not 171. Överklagande av Sociala distriktsnämnden nr 15 i Stockholms kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. -Polismyndigheten i Stockholms län (1995-11-07) biföll inte en ansökan från Sociala distriktsnämnden nr 15 i Stockholms kommun att få del av förundersökningsmaterial såvitt gällde uppgifter som Stig D. lämnat om sig själv dels i två promemorior, dels i två förhör. - Sociala distriktsnämnden överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (1996-02-12, Regner, Belfrage, Lundborg): Enligt 9 kap. 17 § första stycket 1. sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. - Kammarrätten finner att ett utlämnande av de begärda uppgifterna får anses medföra men för Stig D. Sekretess gäller således för dessa uppgifter. - Av 14 kap. 3 § första stycket sekretesslagen framgår att sekretessbelagd uppgift får lämnas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda. - Kammarrätten finner att vad sociala distriktsnämnden anfört inte visar att det är uppenbart att intresset av de begärda uppgifterna lämnas har företräde framför Stig D:s intresse av att åtnjuta sekretesskydd avseende lämnade uppgifter. Nämndens begäran kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår begäran såvitt avser promemorior daterade 1995-04-28 och 1995-06-01 samt förhör daterade 1995-03-28 och 1995-05-11. - Sociala distriktsnämnden yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle besluta att distriktsnämnden ägde rätt att ta del av promemorior daterade den 28 april 1995 och den 1 juni 1995 samt förhör daterade den 28 mars 1995 och den 11 maj 1995. Sociala distriktsnämnden anförde bl.a. att de begärda uppgifterna skulle lämnas ut med stöd av 71 § fjärde stycket socialtjänstlagen (1980:620). - Regeringsrätten (1996-06-19, Wahlgren, Berglöf, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 14 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) hindrar sekretess inte att uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. - Frågan huruvida den begärda uppgifterna skall lämnas ut med stöd av 71 § fjärde stycket socialtjänstlagen har såvitt framgår av handlingarna i målet inte prövats tidigare. Denna fråga bör i första hand prövas av Polismyndigheten i Stockholms län. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av underinstansernas avgöranden visar Regeringsrätten målet åter till Polismyndigheten i Stockholms län för ny behandling. (fd I 1996-06-13, Linden)

*REGI

*INST