RÅ 1996 not 174

Eftertaxering, lönebelopp ej utbetalat p.g.a. arbetsgivarens konkurs (bifall)

Not 174. Ansökan av Lars W. om resning i mål om eftertaxering, m.m. - Länsrätten i Stockholms län eftertaxerade i dom den 13 maj 1993 Lars W. för lön med 57 000 kr för taxeringsåret 1990 och påförde skattetillägg. I besvär i särskild ordning alternativt resning till länsrätten yrkade Lars W. att eftertaxeringen och skattetillägget skulle undanröjas eftersom han numera erfarit att bolaget där han varit anställd 1989 men utan att få någon lön gått i konkurs och att han inte skulle komma att erhålla någon utdelning på sin lönefordran. Länsrätten översände ansökan om resning till Regeringsrätten den 10 januari 1994 och avvisade i beslut samma dag besvären som för sent anförda besvär över länsrättens dom. Lars W. anförde besvär över länsrättens avvisningsbeslut till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten, som uppfattade Lars W:s talan som besvär i särskild ordning, beslutade den 6 juni 1994 att undanröja länsrättens avvisningsbeslut och att avvisa besvären i särskild ordning över eftertaxeringen samt att återförvisa besvären över skattetillägget till länsrätten. Enligt beslut den 12 oktober 1994 tog länsstyrelsen inte upp besvären avseende skattetillägget till prövning. Kammarrätten beslutade i dom den 24 mars 1995 att inte pröva eftertaxeringen men undanröjde skattetillägget. - Hos Regeringsrätten begärde Lars W. omprövning av kammarrättens dom den 24 mars 1995 eller, alternativt, resning. Han yrkade att inte bli beskattad för en lön på 57 000 kr som han aldrig erhållit på grund av att arbetsgivaren gått i konkurs. - Riksskatteverket tillstyrkte att eftertaxeringen undanröjdes genom resning. -Regeringsrätten (1996-06-24, Brink, Berglöf, Holstad): Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av överklagandet av kammarrättens dom. - Beträffande ansökningen om resning finner Regeringsrätten att Lars W. numera får anses ha visat att han inte fått det ifrågavarande lönebeloppet. Grund för eftertaxering föreligger därför inte längre. Regeringsrätten finner skäligt att bevilja resning och undanröja eftertaxeringen. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning samt undanröjer den av länsrätten i dom den 13 maj 1993 påförda eftertaxeringen för inkomst för 1990. (fd I 1996-06-18, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST