RÅ 1996 not 187

Fråga om regeringen bort sakpröva villkor för utsläpp av ammoniak m.m. trots att villkoren avsåg tid som förflutit (avslag) / Fråga om regeringen bort sakpröva villkor för utsläpp av ammoniak m.m. trots att villkoren avsåg tid som förflutit (rättsprövning)

Not 187. Ansökan av Stiftelsen Miljöcentrum m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. villkor för en förbränningsanläggning. - Koncessionsnämnden meddelade ett flertal beslut beträffande Uppsala Energi Aktiebolags anläggningar i Uppsala. I beslut den 21 januari 1991, nr 9/91, förordnade Koncessionsnämnden bl.a. att utsläppet av kväveoxider (räknat som NO2) från samtliga förbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmesystemet fick fr.o.m. 1993 som årsmedelvärde - inte överstiga 0,10 g/MJ tillförd energi - gränsvärde. I samma beslut sköt Koncessionsnämnden upp avgörandet av vilka villkor som skulle gälla för ammoniakutsläpp. - På ansökan av bolaget ändrade Koncessionsnämnden i beslut den 28 september 1993, nr 121/93, beslutet från den 21 januari 1991 på så sätt att begränsningsvärdet för utsläpp av kväveoxider (100 mg NO2/MJ) skulle gälla som riktvärde under år 1993 samt att prövotidsutredningen avseende ammoniakutsläpp skulle ges in till Koncessionsnämnden senast den 1 maj 1994 och att det provisoriska riktvärdet för ammoniak upphävdes tills vidare. - Stiftelsen Miljöcentrum m.fl. överklagade Koncessionsnämndens beslut från den 28 september 1993 och yrkade att bolagets yrkande om ändring av villkoren beträffande utsläpp av kväveoxider och ammoniak i Koncessionsnämndens beslut den 21 januari 1991 skulle lämnas utan bifall. - I beslut den 23 november 1994, nr 159/94, upphävde Koncessionsnämnden prövotidsförordnandet och prövotidsföreskrifterna i nämndens beslut den 21 januari 1991 och fastställde vissa villkor för utsläpp av ammoniak m.m. -Regeringen (Miljödepartementet, 1995-03-09): Beslut kan inte meddelas avseende förfluten tid. Då det överklagade beslutet avser villkor för utsläpp för förfluten tid kan således regeringen inte pröva överklagandena. - Regeringen tar därför inte upp överklagandena till prövning. - I ansökningen yrkade Stiftelsen Miljöcentrum m.fl. att regeringens beslut skulle upphävas och att ärendet skulle återförvisas till regeringen för prövning i sak. - Sökandena anförde bl.a. följande. Deras överklagande gällde de lindrade utsläppsvillkoren för 1993. Regeringens beslut kom ett år och fem månader efter deras överklagande av Koncessionsnämndens beslut den 28 september 1993. Genom regeringens senfärdiga handläggning hade överklagandet vid regeringens ställningstagande kommit att gälla förfluten tid och de förvägrats sakprövning. Regeringen borde ha prövat ärendet under de närmaste veckorna efter det att överklagandet kommit in till regeringen. Ärendet borde sakprövas trots att det gäller förfluten tid. - Regeringsrätten (1996-06-26, Björne, Wadell, Werner, Swartling, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - I fråga om handläggningen av ärendet hos regeringen framgår av handlingarna att sökandenas överklagande till regeringen kom in till Koncessionsnämnden för miljöskydd den 28 oktober 1993 och till dåvarande Miljö- och naturresursdepartementet den 2 november 1993. Departementet inhämtade yttranden från olika myndigheter varvid Koncessionsnämnden hade att avge yttrande efter det att övriga yttranden kommit nämnden tillhanda. Härefter fick sökandena möjlighet att bemöta dessa yttranden. - Regeringsrätten gör följande bedömning. Enligt allmänna rättsgrundsatser gäller att ett överklagat ärende får avskrivas när en klagandes talan förfaller, t.ex. genom att den tid, som ett tillstånd avser, går till ända innan ett slutligt beslut har meddelats (jfr RÅ 1994 not. 489). Regeringen har i det klandrade avgörandet beslutat att inte ta upp sökandenas överklaganden till prövning på grund av att det till regeringen överklagade beslutet avsåg villkor för utsläpp för tid som då hade förflutit. Att denna tid förflutit har inte bestritts. Avgörandet kan mot bakgrund härav inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att avgörandet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1996-05-29, G. Mattsson)

*REGI

*INST