RÅ 1996 not 188

Inkomsttaxering, den skattskyldige hade av förbiseende underlåtit att yrka ränteavdrag (bifall)

Not 188. Ansökan av Gunlög K. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering, m.m. - Gunlög K. taxerades år 1990 i enlighet med avgiven deklaration. I besvär i särskild ordning yrkade Gunlög K. avdrag för avgift till arbetslöshetskassa med 192 kr och ytterligare avdrag med 16 618 kr för räntekostander för fastighet som hon av misstag inte tidigare yrkat avdrag för. Skattemyndigheten hade inte något att erinra i sak men avstyrkte att besvären i särskild ordning skulle tas upp till prövning. Länsrätten i Blekinge län konstaterade i beslut den 6 april 1992 att Gunlög K. visat att hon blivit väsentligt för högt taxerad men tog inte upp besvären till prövning med motiveringen att det inte förelåg giltig ursäkt för hennes underlåtenhet att i rätt tid söka rättelse. Kammarrätten i Jönköping fastställde i beslut den 15 september 1994 länsrättens beslut. - Gunlög K. fullföljde sin talan och yrkade alternativt resning. - Riksskatteverket gjorde i sak inga invändningar mot yrkade avdrag. -Regeringsrätten (1996-06-26, Brink, Tottie, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i anledning av besvären. - Regeringsrätten finner att det med hänsyn till omständigheterna finns synnerliga skäl att pröva Gunlög K:s inkomsttaxering 1990 på nytt och att resning därför bör beviljas. Gunlög K. bör därvid medges avdrag för avgift till arbetslöshetskassa med yrkade 192 kr och för räntekostnader med ytterligare 16 618 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning och sätter med ändring av taxeringsnämndens beslut ned Gunlög K:s inkomsttaxering 1990 till följande belopp (beloppen här utelämnade). (fd III 1996-05-29, Wahling Bexhed). - (Anm. Regeringsråden von Bahr och Baekkevold deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd.)

*REGI

*INST