RÅ 1996 not 194

Körkort, ordningsföreläggande för stoppliktsförseelse undanröjt (bifall)

Not 194. Ansökan av Länsstyrelsen i Kopparbergs län om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Kopparbergs län avslog genom dom den 30 mars 1994 en ansökan av dåvarande allmänna ombudet i körkortsfrågor om körkortsingripande mot Lars-Erik L. Kammarrätten i Sundsvall ändrade genom dom den 5 maj 1994 länsrättens dom och återkallade Lars-Erik L:s körkort. Spärrtiden bestämdes därvid till en månad. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd i målet i beslut den 7 juni 1994 i följd varav kammarrättens dom stod fast. Som grund för ansökningen om körkortsingripande låg ett av Lars-Erik L. godkänt ordningsföreläggande enligt vilket han gjort sig skyldig till att inte ha iakttagit stopplikt den 12 december 1993. - Länsstyrelsen yrkade att Regeringsrätten med beviljande av resning skulle undanröja körkortsingripandet. Som grund härför anförde länsstyrelsen att Leksands Tingsrätt genom beslut den 3 februari 1995 undanröjt det ordningsföreläggande, som låg till grund för återkallelsen av Lars-Erik L:s körkort. -Regeringsrätten (1996-07-08, Wadell, Werner, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. På grund av vad som framkommit i målet föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning skall därför beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver Kammarrättens i Sundsvall dom den 5 maj 1994 i mål nr 3376-1994. (fd III 1996-07-02, Noring)

*REGI

*INST