RÅ 1996 not 195

Överklagande av H. Aronsson Bokbinderi AB ang. rätt till besvär i särskild ordning

Not 195. Överklagande av H. Aronsson Bokbinderi AB ang. rätt till besvär i särskild ordning. - Bolaget taxerades år 1990 i avsaknad av deklaration till statlig och kommunal inkomstskatt efter skön för 50 000 kr, inkomst av rörelse. Bolaget påfördes också förseningsavgift och skattetillägg enligt beslut av den lokala skattemyndigheten. Bolaget yrkade i besvär att taxeringarna skulle bestämmas enligt en deklaration som kommit in till den lokala skattemyndigheten den 11 december 1991. Deklarationen utvisade ett underskott av rörelse om 52 738 kr. Länsrätten i Älvsborgs län fann enligt dom den 28 december 1992 att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg och tog inte upp besvären till prövning. Bolaget överklagade hos Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut den 21 april1994 avslog överklagandet.-Bolaget fullföljde sin talan och yrkade att taxeringarna skulle undanröjas. - Riksskatteverket sade sig i sak inte erinra mot att bolaget taxerades i enlighet med den avlämnade deklarationen. - Regeringsrätten (1996-07-26, Björne, Sjöberg, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten emellertid att skäl till resning föreligger och att bolagets taxeringar bör undanröjas. Till följd härav skall även påfört skattetillägg undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet om bolagets inkomsttaxering 1990 och undanröjer de åsatta taxeringarna till statlig och kommunal inkomstskatt samt skattetillägget. (fd II 1996-07-23, Hartzell)

*REGI

*INST