RÅ 1996 not 2

Frist enligt 20 § varumärkeslagen (1960:644) ej återställbar (avvisat) / Avvisat (frist enligt 20 § varumärkeslagen /1960:644/ ej återställbar) / Frist enligt 20 § varumärkeslagen (1960:644) ej återställbar (ärende ang. återställande av försutten tid)

Not 2. Ansökan av AS Industriutvikling om återställande av försutten tid i ärende ang. varumärke m.m. - AS Industriutvikling (bolaget) framställde i skrivelse som kom in till Patent- och registreringsverket den 26 november 1993 invändning enligt 20 § varumärkeslagen (1960:644) mot varumärkesansökan 93-04473. Verket avvisade i beslut den 1 februari 1994 framställningen eftersom den inkommit efter den 24 november 1993, då den i 20 § andra stycket varumärkeslagen stadgade tvåmånadersfristen gått ut. Bolaget överklagade beslutet. Patentbesvärsrätten lämnade överklagandet utan bifall. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja Patentbesvärsrättens beslut. Bolaget ansökte även om återställande av försutten tid vad avsåg den i 20 § varumärkeslagen angivna tidsfristen. -Regeringsrätten (1996-01-11, Wahlgren, Wadell, Holstad, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Den i 20 § andra stycket varumärkeslagen föreskrivna fristen om två månader inom vilken framställning om invändning skall ha kommit in till Patent- och registreringsverket är inte av beskaffenhet att kunna återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Patentbesvärsrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om återställande av försutten tid. (Anm. Regeringsrådet Baekkevold deltog inte vid avgörande om frågan om prövningstillstånd). - (fd I 1995-12-18, Kovacs)

*REGI

*INST