RÅ 1996 not 203

Ansökan om resning som gjordes samtidigt med rättidiga besvär avvisades

Not 203. Ansökan av Peter K. om resning i mål om studiemedel. -Kammarrätten i Sundsvall (1995-01-31) avslog Peter K:s överklagande av ett beslut om studiemedel. - Peter K. överklagade kammarrättens dom och ansökte därjämte om resning. Han anförde bl. a. att han inte hade getts möjlighet att framföra sin talan. - Regeringsrätten (1996-09-12, Björne, Sjöberg, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl. a. om grund för resning föreligger. Peter K:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 1996-08-27, Olsson)

*REGI

*INST