RÅ 1996 not 216

Inkomsttaxering, realisationsvinstberäkning (avslag)

Not 216. Ansökan av Ingemar J. om resning i mål om inkomsttaxering. - Ingemar J. redovisade i sin deklaration för taxeringsåret 1989 försäljning av fastigheten Stensholm 1:372 i Jönköpings kommun, vilken fastighet han ägt tillsammans med sin f.d. hustru. Enligt deklarationen uppkom inte någon skattepliktig realisationsvinst. Hos taxeringsnämnden upplyste Ingemar J. att flera kvitton, avseende kostnader som lagts ned på fastigheten, hade förkommit. Taxeringsnämnden fastställde Ingemar J:s taxeringar till vissa belopp, varvid realisationsvinsten beräknades till 45 775 kr. Avdrag medgavs för förbättringskostnader enligt kvitton och efter uppräkning med 19 435 kr mot yrkade 44 927 kr. Den på Ingemar J. belöpande andelen av realisationsvinsten uppgick härefter till 22 887 kr. Taxeringsnämnden avslog även ett yrkande av Ingemar J. om uppskov med beskattningen av realisationsvinsten. Ingemar J. överklagade taxeringsnämndens beslut hos Länsrätten i Jönköpings län, som enligt dom den 8 december 1993 avslog överklagandet. Enligt dom den 21 april 1995 medgav Kammarrätten i Jönköping Ingemar J. ytterligare avdrag vid realisationsvinstberäkningen för kostnader för installation 1980 av värmepanna. Kostnaden, 22 500 kr, uppgick efter uppräkning till 27 900 kr, varav hälften eller 13 950 kr belöpte på Ingemar J. Den skattepliktiga realisationsvinsten för Ingemar J:s andel uppgick härefter till 8 937 kr. Kammarrätten avslog Ingemar J:s överklagande avseende uppskov med beskattningen av realisationsvinsten. Kammarrättens dom vann laga kraft. - I ansökningen om resning yrkade Ingemar J. att Regeringsrätten skulle ompröva målet. Han anförde även att ett nytt kvitto på 8 000 kr kommit fram, som avsåg kostnad för garageport år 1988. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1996-09-26, Björne, Holstad, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I målet har inte framkommit något sådant förhållande som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-09-04, Hartzell)

*REGI

*INST