RÅ 1996 not 218

Ansökan av Krister A. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 218. Ansökan av Krister A. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade den 11 juli 1994 bl.a. att avslå en ansökan från Monica B. om uppehållstillstånd m.m. Hon överklagade beslutet till Utlänningsnämnden. Hennes dotter, Evelyn B., yrkade hos nämnden att uppehållstillstånd skulle beviljas henne. I ett beslut den 4 juli 1995 avslog Utlänningsnämnden dels Monica B:s överklagande, dels hennes dotters yrkande. - I ansökningar till Kammarrätten i Stockholm yrkade Monica B. att hon och hennes dotter skulle beviljas resning. Kammarrätten avslog ansökningarna i två skilda beslut den 12 september 1995. Båda besluten överklagades men Regeringsrätten beslöt den 12 oktober 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målen. - Krister A. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i de av Regeringsrätten den 12 oktober 1995 avgjorda ärendena. Till stöd för sin talerätt anförde han att han den 29 augusti 1996 personligen tagit kontakt med Monica B. vid protestmöte på Sergels torg och då nämnt för henne att han avsåg att gå in i saken hos Regeringsrätten som intervenient och att hon inte hade invänt något mot detta. -Regeringsrätten (1996-09-30, Brink, Dahlman, Berglöf, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Krister A. har inte visat att han äger föra talan om resning i målen. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar resningsansökningen. (fd II 1996-09-04, Hoffstedt)

*REGI

*INST