RÅ 1996 not 222

Fråga om rätt att avgiftsfritt få ut kopior av handlingar i mål hos kammarrätt

Not 222. Överklagande av Tibor V. ang. rätt att avgiftsfritt få ut kopior av allmänna handlingar. - Tibor V. begärde att kostnadsfritt få ut kopior av alla handlingar som han ingett till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ett sedermera av Kammarrätten i Stockholm avgjort mål. -Kammarrätten (1996-05-30, Anclow, Norström, Strandberg) avslog Tibor V:s begäran med följande motivering: Enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191) skall en myndighet ta ut avgift enligt bl.a. bestämmelserna i 16 § förordningen för att den efter särskild begäran lämnar ut kopia av allmän handling. Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell post förskottsavgift. - Jämlikt bestämmelserna i 16 § förordningen är avgiften för en beställning av tio sidor 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften två kr. - Kammarrätten finner inte att Tibor V. i sin begäran angivit någon omständighet som kan medföra att han kostnadsfritt kan erhålla kopior av de begärda handlingarna. - I överklagande vidhöll Tibor V. sin begäran. - Regeringsrätten (1996-10-08, Björne, Dahlman, Werner, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen har den som önskar taga del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Någon rätt att få kopior utan fastställd avgift föreligger inte enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. - Med hänsyn till det anförda och på de skäl som kammarrätten i övrigt angett föreligger ingen rätt för Tibor V. att kostnadsfritt erhålla kopior av de begärda handlingarna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut som kammarrättens avgörande innehåller. (fd II 1996-09-19, Sundin)

*REGI

*INST