RÅ 1996 not 225

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 225. Överklagande av Ulf H. ang. återbetalning av studielån samt ansökan av honom om resning. - Kammarrätten i Jönköping beslutade i protokoll den 9 november 1995 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående anstånd med återbetalning av studielån. - Ulf H. överklagade beslutet och yrkade alternativt resning. -Regeringsrätten (1996-10-11, Brink, Wadell, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Ulf H:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd III 1996-09-24, Perttu)

*REGI

*INST