RÅ 1996 not 226

Ansökan av Ewa A. om återställande av försutten tid alternativt resning

Not 226. Ansökan av Ewa A. om återställande av försutten tid alternativt resning. - I beslut den 11 oktober 1993 avslog Regeringsrätten en ansökan av Ewa A. om återställande av försutten tid alternativt resning i ett av Försäkringsrätten för Södra Sverige den 14 november 1984 avgjort mål. Ansökningen om återställande av försutten tid avslogs med hänsyn till den tid som hade förflutit sedan försäkringsrättens dom vann laga kraft och omständigheterna i övrigt, medan resningsansökningen avslogs därför att skäl för resning inte hade visats föreligga (Anm.: se RÅ 1993 not. 526). Ewa A. ansökte åter om återställande av försutten tid alternativt resning i samma mål. - Regeringsrätten (1996-10-11, Brink, Wadell, Baekkevold): Ewa A. har inte åberopat något nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs numera att om tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt får tiden återställas. I 37 b § samma lag föreskrivs att resning i mål eller ärende får beviljas, om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Ewa A. anfört i sin nu aktuella ansökan om återställande av försutten tid alternativt resning medför varken i sig eller i förening med vad hon anfört till stöd för sina tidigare ansökningar att det föreligger giltig ursäkt eller sådana synnerliga skäl som enligt paragraferna krävs för återställande av försutten tid respektive resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1996-09-24, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST