RÅ 1996 not 228

Sjömansskatt, jämkning på grund av underskott av kapital (bifall)

Not 228. Ansökan av Patrick M. om resning i ärende ang. jämkning av sjömansskatt. - I en ansökan som kom in till sjömansskattekontoret i februari 1993 yrkade Patrick M. jämkning av sjömansskatt för år 1990 på grund av underskott av kapital. Enligt beslut den 3 mars 1993 avvisade sjömansskattenämnden ansökningen eftersom den kommit in efter utgången av andra kalenderåret näst efter beskattningsåret och därmed efter den i 13 § lagen (1958:295) om sjömansskatt föreskrivna tiden. Patrick M. överklagade sjömansskattenämndens beslut till Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut den 8 december 1993 avslog överklagandet. - Patrick M. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. Han framhöll att han i vanlig ordning och i rätt tid hade lämnat självdeklaration avseende 1991 års taxering till lokala skattemyndigheten i Norrköping och att skattemyndigheten borde ha skickat deklarationen vidare till sjömansskattekontoret. - Allmänna ombudet i sjömansskattemål ansåg att Patrick M:s ansökan om jämkning borde prövas. -Regeringsrätten (1996-10-14, Björne, Werner, Holstad, Sandström), som i särskild sammansättning beslutade at inte meddela prövningstillstånd med anledning av Patrick M:s överklagande, yttrade vidare: Patrick M:s överklagande får emellertid även uppfattas som en ansökan om resning. Med hänsyn till i målet föreliggande särskilda förhållanden finns synnerliga skäl att pröva hans rätt till jämkning av sjömansskatt. Resning bör därför beviljas och målet överlämnas till sjömansskattenämnden, som har att i sak pröva Patrick M:s ansökan om jämkning.-Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att Patrick M:s framställning om jämkning av sjömansskatt för år 1990 skall upptas och vidare handläggas av sjömansskattenämnden. (fd II 1996-10-02, Linden)

*REGI

*INST