RÅ 1996 not 229

Skattemyndighets yttrande i mål ang. rätt att ta del av handlingar i folkbokföringsärende (7 kap. 15 § och 14 kap. 5 § sekretesslagen)

Not 229. Överklagande av Peter C. ang. rätt at ta del av allmän handling. - Peter C. begärde hos Skattemyndigheten i Stockholms län att få ut adressuppgifter och samtliga handlingar i ett s.k. spärrmarkeringsärende rörande makarna Leif och Helena L. Skattemyndigheten beslutade den 15 maj 1995 med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) att lämna ut endast en viss del av materialet. Peter C. överklagade beslutet. Kammarrätten i Stockholm beslutade enligt dom den 3 juli 1996 i mål nr 4375-1996 att inte ändra skattemyndighetens beslut. Peter C. begärde därefter den 5 juli 1996 hos kammarrätten att få del av domstolens samtliga handlingar i mål nr 4375-1996. I beslut den 10 juli 1996 uttalade kammarrätten beträffande de handlingar som Peter C. vägrats ta del av att frågan om utlämnande av dem prövats av kammarrätten i domen den 3 juli och att denna fråga därför inte kunde ånyo prövas av kammarrätten. Däremot biföll kammarrätten i samma beslut Peter C:s begäran vad gällde de handlingar som inte omfattades av domen, med undantag för två stycken i ett yttrande av skattemyndigheten den 26 juni 1996 rörande vad som enligt myndighetens bedömning kunde ge särskild anledning anta att makarna L. eller närstående till dem skulle lida men om uppgifter röjdes. Sekretessbeslutet avseende dessa stycken grundades på de av skattemyndigheten åberopade bestämmelserna i 7 kap. 15 § sekretesslagen och bestämmelserna om partsinsyn i 14 kap. 5 § samma lag. - Hos Regeringsrätten överklagade Peter C. kammarrättens dom den 3 juli 1996 och beslut den 10 juli 1996 och vidhöll sin begäran att få del av samtliga handlingar i kammarrättens mål nr 4375-1996. Peter C. ansåg att kammarrättens dom den 3 juli inte borde ha föranlett domstolen att begränsa prövningen i beslutet den 10 juli till att avse de handlingar som inte omfattades av domen. Vad gällde de två styckena i skattemyndighetens yttrande framhöll Peter C. bl.a. att en redovisning av uppgifter om skälet för sekretessen beträffande personuppgifterna knappast kunde innebära men för enskild och att det tvärtom måste vara angeläget att underlaget för myndighetens beslut i största möjliga mån var offentligt. -Regeringsrätten (1996-10-14, Björne, Werner, Holstad, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som framgår av det föregående har kammarrätten i domen den 3 juli 1996 funnit att vissa handlingar i folkbokföringsärendet inte får lämnas ut. Frågan om utlämnande av dessa handlingar har därefter överklagats av Peter C. Innan detta överklagande prövats slutligt kan frågan om utlämnande av handlingarna inte tas upp på grund av Peter C:s framställning den 5 juli. - Enligt 7 kap. 15 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess i verksamhet som avser folkbokföringen för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Bestämmelser om partsinsyn finns i 14 kap. 5 § samma lag. - I den del av skattemyndighetens yttrande som inte lämnats ut till Peter C. finns uppgifter om den ifrågavarande familjens sammansättning, om att familjen utsatts för förföljelse och vilket uttryck denna tagit samt om att familjen flyttat och i samband med detta erhållit s.k. skyddade personuppgifter. Yttrandet avslutas med myndighetens bedömning att det - för att förhindra fortsatta trakasserier mot familjen - är av synnerlig vikt att uppgifterna rörande familjen i ärendet hos skattemyndigheten inte lämnas ut. - Regeringsrätten, som nu endast prövar överklagandet av beslutet den 10 juli 1996 och som i annat mål tar ställning till överklagandet av domen den 3 juli 1996, finner att innehållet i skattemyndighetens yttrande inte är sådant att det finns särskild anledning anta att makarna L. eller närstående till dem skulle lida men om yttrandet i dess helhet lämnas ut. Peter C:s yrkande i denna del skall därför bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens beslut den 10 juli 1996 såvitt gäller de ifrågavarande styckena i skattemyndighetens yttrande till kammarrätten och förordnar att de skall utlämnas till Peter C. Regeringsrätten visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning i enlighet härmed. (fd II 1996-10-02, Linden)

*REGI

*INST