RÅ 1996 not 23

Ansökan av Bill M. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1985 och 1986

Not 23. Ansökan av Bill M. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1985 och 1986. - I två domar den 17 juni 1991 beslöt Länsrätten i Gävleborgs län att Bill M. skulle beskattas vid 1985 och 1986 års taxeringar för inkomster som han intjänat i Norge. Länsrättens domar fastställdes av Kammarrätten i Sundsvall genom dom den 15 april 1992. Skattemyndigheten debiterade med anledning av domarna Bill M. tillkommande skatt, kvarskatteavgift och respitränta. - Regeringsrätten beviljade därefter genom dom den 16 maj 1994 Bill M. resning och nedsatte taxeringarna för år 1986. Med anledning av Regeringsrättens dom räknade skattemyndigheten enligt omräkningsbesked den 16 juni 1994 om bl.a. kvarskatteavgiften och respiträntan för år 1986. - Bill M. ansökte om resning och yrkade att kvarskatteavgifterna skulle nedsättas och att respiträntorna undanröjas. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak. Den tillkommande skatt som påförts på grund av länsrättens domar härrörde från inkomst av arbete vid oljeborrtorn i Norge. Innan han började arbetet i Norge fick han uppgift från Norge att han endast skulle betala skatt där. Han fick samma uppgift från Lokala skattemyndigheten i Söderhamn. Han lämnade upplysning i den deklaration som inlämnades att han hade arbetat i Norge. Taxeringsnämnden upptog inte inkomsten från Norge till beskattning. Genom länsrättens domar taxerades han för inkomsten och påfördes då kommunalskatt, kvarskatteavgift och respitränta. Han hade inte ansett sig vara skattskyldig i Sverige utan ansett att den norska beskattningen varit den enda och den rätta beskattningen på grund av de upplysningar han fått från både Norge och Sverige. Han hade inte försökt undanhålla uppgiften att han arbetat i Norge utan hade talat om det i deklarationen. Det hade dock varit svårt för honom att skaffa fram bevisning som skatteförvaltningen ansåg tillräcklig beträffande vistelsen i Sverige, så här långt efteråt. Ettårsregeln hade därför inte tillämpats utan han hade beskattats för inkomsten i Sverige. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1996-02-07, Björne, Dahlman, Werner, von Bahr, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bill M. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva frågorna om kvarskatteavgift och respitränta på nytt. Det finns därför inte skäl att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-01-10, Perttu)

*REGI

*INST