RÅ 1996 not 237

Inkomsttaxering, extraordinära besvär (avslag men resning)

Not 237. Ansökan av Rolf A. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1985, m.m. - Taxeringsnämnden taxerade Rolf A. år 1985 i avsaknad av självdeklaration efter skönsmässiga grunder. Taxeringen till statlig inkomstskatt bestämdes till 298 200 kr (beskattningsbar inkomst) och taxeringen till kommunal inkomstskatt till 290 700 kr (beskattningsbar inkomst). - I besvär som inkom till Länsrätten i Stockholms län den 13 mars 1987 yrkade Rolf A. att bli taxerad enligt en till besvärsskrivelsen fogad kopia av hans självdeklaration. Rolf A. uppgav bl.a. att han sänt in såväl en självdeklaration i original som en kopia av deklarationen till taxeringsnämnden. - I yttrande till länsrätten tillstyrkte skattemyndigheten att Rolf A:s självdeklaration med vissa justeringar lades till grund för inkomsttaxeringen samt att den statligt beskattningsbara inkomsten nedsattes till 55 900 kr och den kommunalt beskattningsbara inkomsten nedsattes till 56 200 kr. - Genom dom den 21 december 1990 beslutade länsrätten att inte pröva besvären eftersom de anförts för sent och rätt till besvär i särskild ordning inte visats föreligga. Kammarrätten i Stockholm delade i dom den 21 juni 1993 länsrättens bedömning och ändrade inte länsrättens dom. - I ansökningen yrkade Rolf A. att han skulle taxeras enligt ingiven självdeklaration med vissa korrigeringar beträffande avdrag för räntor. Han vidhöll att han avgett självdeklaration i tid och att han även sänt in kopior av deklarationen till taxeringsnämnden. - Riksskatteverket bestred i avgivet yttrande att rätt till besvär i särskild ordning förelåg. I sak tillstyrkte dock verket att taxeringen till statlig inkomstskatt sattes ned till 41 300 kr (beskattningsbar inkomst) och taxeringen till kommunal inkomstskatt till 41 600 kr (beskattningsbar inkomst). -Regeringsrätten (1996-10-24, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl för prövningstillstånd föreligger inte. Kammarrättens dom avseende Rolf A:s rätt att anföra besvär i särskild ordning bör därför stå fast. - Vad som förekommit i målet ger emellertid vid handen att det finns synnerliga skäl att pröva Rolf A:s inkomsttaxering 1985 på nytt. Förutsättningar för resning får därför anses föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande vad gäller Rolf A:s rätt att anföra besvär i särskild ordning står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Rolf A:s inkomsttaxering 1985 och förordnar att taxeringen skall prövas av Länsrätten i Stockholms län. (fd III 1996-10-02, Hedin)

*REGI

*INST