RÅ 1996 not 238

Ansökan av Iradj I. om resning i ett mål om registrering av aktiebolag

Not 238. Ansökan av Iradj I. om resning i ett mål om registrering av aktiebolag. - Patent- och registreringsverket beslutade den 30 juni 1993 att avslå en ansökan om registrering av aktiebolag med firma Caspian Trading AB. Såsom hinder mot registrering anförde verket med hänvisning till 10 § första stycket 4 firmalagen (1974:156) det registrerade efternamnet Caspian. Bolaget överklagade Patent- och registreringsverkets beslut varefter Kammarrätten i Stockholm i dom den 29 november 1993 inte ändrade det överklagade beslutet. Sedan bolaget överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 18 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen anhöll Iradj I. i egenskap av ställföreträdare för bolaget om resning i målet och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja sökt registrering. Han anförde därvid i huvudsak att den person vars efternamn utgjort hinder mot registrering kunde ha varit avflyttad från riket redan innan Regeringsrätten avgjorde frågan om prövningstillstånd eftersom personen ifråga avregistrerats från folkbokföringen den 9 oktober 1995 och bl.a. dessförinnan enligt uppgift från skatteförvaltningen inte haft någon känd adress vid tidpunkten för självdeklarationens avlämnande 1995 samt enligt vad posten uppgivit i juni 1995 avflyttat från senast kända adress utan att begära eftersändning. -Regeringsrätten (1996-10-28, Wahlgren, Dahlman, Berglöf): Iradj I. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-10-22, Hancock Bruhn)

*REGI

*INST