RÅ 1996 not 239

Villkor för verksamhet inom närövningsfält (avslag) / Av ännu inte fattat beslut (rättsprövning, avvisning)

Not 239. Ansökan av Hugo W. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. villkor för verksamheten inom närövningsfält. - I beslut den 8 september 1994 förordnade regeringen om vissa ytterligare villkor för ett av Länsstyrelsen i Värmlands län lämnat tillstånd att bedriva militär utbildningsverksamhet på och i anslutning till Kristinehamns närövningsfält. Länsstyrelsen begärde därefter enligt 28 § miljöskyddslagen (1969:387) regeringens medgivande att mildra vissa villkor i regeringens beslut. -Regeringen (Miljödepartementet, 1996-06-13): Regeringen medger att Länsstyrelsen i Värmlands län ändrar de i regeringens beslut den 8 september 1994, nr 17, fastställda villkoren rörande verksamheten inom närövningsfältet vid Kristinehamns garnison på det sätt länsstyrelsen har begärt, dock under förutsättning att länsstyrelsen kan, i icke oväsentlig omfattning, begränsa det totala antalet dygn per år då skjutning får ske på närövningsfältet. Länsstyrelsen skall härvid även ange hur många vardagar, helgdagar, kvällar och nätter som skjutning får ske, samt, om så erfordras, ange verksamhetstider för de olika skjutverksamheterna inom närövningsfältet. - Länsstyrelsen skall därutöver komplettera villkoren med följande föreskrift: Buller från skjutning med grovkalibrig övningsammunition får inte överstiga riktvärdet 90 dBCLx vid angränsande bostäder. - I ansökningen yrkade Hugo W. m.fl. om rättsprövning av regeringens beslut den 13 juni 1996. De yrkade att Regeringsrätten skulle pröva dels om regeringens beslut fyllde kraven enligt 27 § miljöskyddslagen, dels om skjutövningarna reglerades på ett tillräckligt sätt i beslutet vad gällde buller, dels frågan om regleringen av inlösen av fast egendom i beslutet och dels om ärendet handlagts på ett korrekt sätt. Sökandena yrkade även att Regeringsrätten skulle förordna att länsstyrelsens kommande beslut inte fick verkställas innan Regeringsrättens prövning var avslutad. - Regeringsrätten (1996-10-31, Björne, Holstad, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Vidare gäller som förutsättning för att rättsprövning skall kunna ske att beslutet inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. Rättsprövning innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten, som finner att regeringens klandrade beslut är av sådant slag att det kan bli föremål för rättsprövning, gör följande bedömning. - Sökandena har inte visat att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som bestämmelserna enligt miljöskyddslagen ger eller att det vid handläggningen av ärendet har förekommit något fel. Regeringens beslut i ärendet strider därför inte på sätt som sökandena påstått mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Sökandenas yrkande om verkställighetsförbud avser "länsstyrelsens kommande beslut", dvs. beslutet den 25 juni 1996. Detta beslut är emellertid sådant att det kunnat överprövas i annan ordning. Redan på grund härav kan yrkandet om verkställighetsförbud inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skallstå fast. - Regeringsrätten avvisar sökandenas yrkande om verkställighetsförbud. (fd I 1996-09-18, G. Mattsson)

*REGI

*INST