RÅ 1996 not 249

Överklagande av Reflex Prospect AB ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid

Not 249. Överklagande av Reflex Prospect AB ang. avvisande av talan och ansökan om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm avvisade enligt beslut den 27 juni 1996 bolagets överklagande av kammarrättens dom den 8 mars 1996 såsom för sent inkommet. - Hos Regeringsrätten yrkade bolaget att överklagandet skulle prövas och ansökte, såsom bolagets skrivelse uppfattades, om återställande av försutten tid. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Besvären insändes samma dag som utskriftsdatum, således den 23 maj 1996, och borde ha kommit fram senast den 25 maj 1996. Eftersom bolaget den 5 maj fick en påminnelse från skattemyndigheten antogs att besvärsinlagan inte kommit fram, varför bolaget för säkerhets skull sände en kopia av densamma tillsammans med brevet den 5 maj 1996. -Regeringsrätten (1996-11-07, Brink, Sjöberg, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Reflex Prospect AB har hävdat att bolaget postat ett överklagande den 23 maj 1996. Såvitt framgår av utredningen har emellertid inte något överklagande inkommit till kammarrätten inom besvärstiden. Det överklagande som föreligger och som kammarrättens avvisningsbeslut avser har inkommit först den 6 juni 1996 och därmed för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut är således riktigt. - I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att, om tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. Reflex Prospect AB har inte visat att bolaget postat ett överklagande den 23 maj 1996 eller att det annars föreligger giltig ursäkt för att överklagandet inte kommit in i rätt tid. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1996-10-22, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST