RÅ 1996 not 252

Förutvarande hustru ej taleberättigad då hon ej varit part i målet i underinstanserna / Frågan om rätt till bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen förfallen, enär sökanden avlidit under målets handläggning i Regeringsrätten

Not 252. Överklagande av Kai K. och Diana K. ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Sedan Oxie stadsdelsförvaltning beviljat Kai K. ekonomiskt bistånd med 6 000 till kostnader för elström och Kai K. överklagat beslutet avslog Länsrätten i Malmöhus län (1994-06-16) överklagandet. - Kai K. överklagade länsrättens dom tillKammarrätten i Göteborg som i dom den 6 september 1994 instämde i länsrättens bedömning och därför inte ändrade den överklagade domen. - I besvär hos Regeringsrätten fullföljde Kai K. sin talan. - Diana K., förutvarande hustru till Kai K., hade, sedan Kai K. avlidit, hos Regeringsrätten överklagat kammarrättens dom och anfört att domen gått henne emot i hennes egenskap av elabonnent. Hon hade vidare ansökt om allmän rättshjälp i målet. - Regeringsrätten (1996-11-08, Tottie, Werner, Swartling, Holstadk, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är upplyst att Kai K. avled den 7 oktober 1994, dvs. samma dag som hans överklagande kom in till Regeringsrätten. Frågan om Kai K. var berättigad till det sökta biståndet har härigenom förfallit. - Diana K. har inte varit part i målet och har ej heller något från Kai K. härlett anspråk på bistånd. Hennes talan i Regeringsrätten och hennes hit ingivna ansökan om rättshjälp kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet såvitt avser bistånd till Kai K. - Regeringsrätten avvisar Diana K:s talan och hennes ansökan om rättshjälp. (fd II 1996-10-16, Noring)

*REGI

*INST