Förordning (2000:453) med instruktionn för Hällsboskolans resurscenter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
SFS 2000:453
Ikraft
2000-07-01
Tidsbegränsad
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Hällsboskolans resurscenter skall främja en allsidig utveckling av barn och ungdomar från hela landet som är gravt språkstörda.

[S2]Verksamheten skall främst omfatta

  • specialpedagogisk utredning och träning av elever med sådant funktionshinder i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom,
  • information, utbildning och fortbildning av elevernas vårdnadshavare och av lärare och annan personal.

[S3]Resurscentret skall vidare samla och ge information samt följa forskning och utveckling i frågor som rör utbildning av barn och ungdomar som är gravt språkstörda.

2 §  Hällsboskolans resurscenter skall bedriva undervisning för sådana barn som avses i 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100) samt i punkterna 3 och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen.

3 §  Verksamheten vid resurscentret får vid behov omfatta även elever utanför det offentliga skolväsendet och barn som inte börjat skolan.

Styrelsen

4 §  Resurscentret leds av en styrelse. Den består av sju personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

5 §  Verksamheten leds närmast under styrelsen av en rektor.

[S2]Rektorn ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten:

[S2]17 § om myndighetens organisation,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om beslut.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Styrelsen skall till Statens institut för handikappfrågor i skolan (institutet) lämna

  • förslag till budgetunderlag, och
  • årsredovisning.

8 §  Styrelsen beslutar om mottagande av elever enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100).

Personalföreträdare

9 §  Två personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Därvid tillämpas föreskrifterna om jäv i 13 och 14 §§personalföreträdarförordningen (1987:1101).

[S2]Personalföreträdarna och ersättare för dem utses för ett år i sänder av styrelsen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som har medlemmar bland de anställda vid resurscentret. Organisationerna skall om möjligt avge ett gemensamt förslag.

Ärendenas handläggning

10 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

14 §  Institutets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1995:1322) också för arbetstagare vid resurscentret.

Behörighet till vissa anställningar

15 §  Behörig som rektor är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100).

16 §  Vid anställning av lärare skall 2 kap.3-5 §§skollagen (1985:1100) tillämpas.

Anställningar m.m.

17 §  Ledamöter utses av institutet.

[S2]Institutet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

18 §  Rektorn anställs av institutet efter förslag av styrelsen.

Överklagande

19 §  Styrelsens beslut får överklagas hos institutet, om något annat inte följer av

  • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
  • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, eller
  • andra föreskrifter.

20 §  Institutets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Institutets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av de lagar som anges i 19 § eller av tredje stycket eller av andra föreskrifter.

[S3]Institutets beslut enligt 17 § får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2000:453) med instruktion för Hällsboskolans resurscenter

Ikraftträder
2000-07-01