RÅ 1996 not 253

Nya omständigheter i fråga om beräkning av realisationsvinst (bifall)

Not 253. Ansökan av Christer F. om resning i mål om inkomsttaxering. - Taxeringsnämnden taxerade Christer F. år 1986 i Västerås kommun till statlig inkomstskatt för 267 000 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt för 267 000 kr, taxerad inkomst, med beskattningsbar inkomst av 259 500 kr. Underlaget för tilläggsbelopp fastställdes till 300 700 kr (varav B-underlag 89 500 kr). Taxeringsnämnden avvek därmed från Christer F:s deklaration genom att påföra honom inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet med 94 577 kr avseende vinst vid försäljning av en bostadsrätt. Christer F. debiterades också skattetillägg, beräknat på ett underlag av 94 577 kr. - I en skrivelse, som kom in till Länsrätten i Västmanlands län den 31 januari 1990, anförde Christer F. besvär över taxeringsnämndens beslut och yrkade att inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet skulle sättas ned till 48 182 kr i enlighet med en till länsrätten ingiven redovisning av bostadsrättsförsäljningen. Länsrätten fann i beslut den 31 mars 1992 att besvären hade kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång och att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg. Länsrätten tog därför inte upp besvären till prövning. Länsrättens beslut vann laga kraft. - I Regeringsrätten ansökte Christer F. om resning alternativt återställande av försutten tid. Han yrkade att taxeringarna skulle sättas ned i enlighet med den till länsrätten ingivna redovisningen med korrigering för en felskrivning så att realisationsvinsten skulle beräknas uppgå till 45 182 kr. Han anförde som skäl för ansökan att han efter en flyttning återfunnit verifikationer som styrkte att inkomsten av tillfällig förvärvsverksamhet blivit för hög. Som ytterligare skäl för ansökan anförde han att han på grund av psykisk obalans och fysisk sjukdom åren 1986 till 1990 inte kunde sköta sina åligganden. - Christer F. hade till Riksskatteverket gett in utdrag ur journaler, förda vid Södersjukhuset i Stockholm avseende honom. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökan om resning och att taxeringarna samt underlaget för tilläggsbelopp och skattetillägg skulle sättas ned med utgångspunkt i att inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet skulle upptas till 45 182 kr. Verket hänvisade till avgöranden av Regeringsrätten i vilka resning beviljats vid fall av bl.a. sjukdom. -Regeringsrätten (1996-11-15, Tottie, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att det finns synnerliga skäl att pröva Christer F:s inkomsttaxering 1986 på nytt. Resning bör därför beviljas. Det får ankomma på Länsrätten i Västmanlands län att företa prövningen av taxeringen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Christer F:s inkomsttaxering 1986 och överlämnar handlingarna i målet till Länsrätten i Västmanlands län för prövning i sak. (fd I 1996-11-05, Rundquist)

*REGI

*INST