RÅ 1996 not 254

Felaktig rättstillämpning i mål om verkställighet av tingsrätts dom om umgängesrätt (avslag)

Not 254. Ansökan av Christer H. om resning i mål om verkställighet av tingsrätts dom om umgängesrätt. - I dom den 8 december 1987 beslutade Svegs tingsrätt bl.a. att Christer H. skulle ha rätt till umgänge med sin och Anette H:s son Mikael under vissa i domen angivna tider. Domen vann laga kraft. I februari 1991 ansökte Christer H. hos Länsrätten i Göteborgs och Bohus län om verkställighet av tingsrättens dom om umgängesrätt. Länsrätten förordnade överläkaren i barnpsykiatrisk öppenvård Gunnar H. att efter undersökning av Mikael uttala sig om det fanns risk som inte var ringa för att Mikaels kroppsliga eller själsliga hälsa skulle skadas om han träffade fadern i enlighet med tingsrättens dom. Gunnar H. ansåg att risken var avsevärd för att Mikael kunde ta psykisk skada om han i fortsättningen skulle träffa fadern. I dom den 20 februari 1992 avslog länsrätten Christer H:s ansökan om verkställighet och förpliktade honom att betala Anette H:s rättegångskostnader i länsrätten. Christer H. överklagade till Kammarrätten i Göteborg, som i dom den 24 november 1992 avslog överklagandet. Enligt domen skulle vidare Christer H. betala Anette H:s rättegångskostnader i kammarrätten. Christer H. överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten, som den 9 februari 1993 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Christer H. ansökte om resning. Han anförde i huvudsak att länsrätten fattat sitt beslut i verkställighetsfrågan på felaktiga grunder och att vardera parten borde ha fått stå för sina egna rättegångskostnader i målet. -Regeringsrätten (1996-11-15, Tottie, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.- I målet har inte framkommit något sådant förhållande som enligt lagrummet kan utgöra grund för resning. Ansökan om resning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-11-05, Larsson)

*REGI

*INST