RÅ 1996 not 262

Ansökan av Leif G. och Eric A. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan

Not 262. Ansökan av Leif G. och Eric A. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Gällivare kommun beslutade den 27 mars 1995 att anta detaljplan för område vid Lokstallarna, Godsterminal, i kommunen. - Beslutet överklagades av bl.a. Leif G. och Erik A. -Länsstyrelsen i Norrbottens län (1995-06-27) avslog överklagandena med följande motivering: Det är känt att det på nuvarande omlastningsplats förekommit spill av kopparslig som kan utgöra ett potentiellt hot mot vattenområdet (Vassaraträsk). Den utrustning som används idag är emellertid förbättrad och har hög tillförlitlighet. Damning eller spill av kopparslig ska därför inte behöva förekomma i sådan omfattning att det inte ska gå att förebygga och bemästra genom tillsyn. - Effekten hos den reningsanläggning som föreslås i principutredningen, bilaga 1, är inte bevisad i alla delar men innebär en extra säkerhet mot vattenföroreningar. Målet ska vara att verksamheten inte ska föranleda utsläpp och det åligger den lokala hälsoskyddsmyndigheten att bevaka detta. - Antalet fordonsrörelser som den nu aktuella utlastningen ger upphov till ökar marginellt och påverkar inte områdets bullerstatus märkbart. - Leif G. och Eric A. fullföljde sin talan. - Regeringen (Miljödepartementet, 1996-06-19) avslog överklagandena på följande skäl: Boverket har i yttrande uppgett bl.a. följande. Boverket anser att planen är godtagbar till sitt innehåll. Verket delar länsstyrelsens bedömning vad gäller möjligheterna att genom tillsyn förebygga risker för sligspill. I övrigt får de störningar, som verksamheten inom planområdet kommer att ge upphov till, inte anses mera omfattande än att de måste tålas med hänsyn till behovet av anläggningen. Bullernivåerna på omgivande trafikleder ökar endast marginellt. - Av planbeskrivningen framgår bl.a. att det nya förslutningssystem som avses införas samtidigt som den nya godsterminalen tas i bruk innebär att transportsystemet är ett slutet system där inget malmkoncentrat får komma utanför systemet. - Regeringen finner, med hänsyn bl.a. till vad Boverket anfört och vad som uttalas i planhandlingarna, att planen i sig inte kan anses medföra sådana olägenheter för klagandena, avseende bl.a. buller, att den inte kan godtas. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva kommunens beslut att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - Det ankommer i första hand på berörda tillsynsmyndigheter att utöva tillsyn och att vid behov meddela de föreskrifter som krävs för att verksamhet inom planområdet inte skall ge upphov till störningar för närboende eller för miljön som inte kan godtas. - Leif G. och Eric A ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde - under hänvisning till bl.a. innehållet i en videokassett och till en av Miljönämnden i Gällivare kommun den 21 februari 1996 godkänd rapport om förorenade markområden - i huvudsak följande. Regeringens beslut stred mot miljöskyddslagen (1969:387). Korrekta uppgifter hade inte redovisats i ärendet. Den miljökonsekvensbedömning som Naturvårdsverket förespråkat hade inte gjorts. Beslutet stred mot tidigare beslut av kommunen om att bevara kulturvärden i området. - Regeringsrätten (1996-11-21, Wadell, Sjöberg, von Bahr, Baekkevold, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är inte meningen att rättsprövning skall ske av politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen i något av de hänseenden som sökandena gjort gällande har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1996-10-16, G. Mattsson)

*REGI

*INST