RÅ 1996 not 265

Ansökan av Helge H. om resning i mål ang. yrkesskadeförsäkring m.m

Not 265. Ansökan av Helge H. om resning i mål ang. yrkesskadeförsäkring m.m. - Riksförsäkringsverket fann i ett beslut den 30 juni 1978 att de sjukdomsbesvär som Helge H. anmält i en skrivelse i juni 1977 (huvudvärk, öronvärk, halsont, ryggbesvär, nackont, magvärk, hjärtbesvär, dålig blodcirkulation, ögonbesvär och munsår) inte hade orsakats av anmälda olycksfall i arbetet åren 1953 och 1963. Helge H. överklagade hos Försäkringsrätten för Mellansverige som i en dom den 1 november 1979 godkände hans nackbesvär som skada enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete. Försäkringsrätten avslog överklagandet vad avsåg hans övriga besvär. - I ett beslut den 10 maj 1988 fann Riksförsäkringsverket att en bullerskada hade yppats hos Helge H. den 21 november 1972 i arbete hos SJ men att han inte var berättigad till livränta enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring (YFL). Riksförsäkringsverket fann vidare att någon hörselskada som ådragits under militärtjänstgöring år 1946 inte förelåg hos honom. Ersättning beviljades därför inte heller enligt förordningen (1927:234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring. I en skrivelse som kom in till verket den 8 november 1988 begärde Helge H. ersättning enligt YFL för, förutom hörselskadan, bl.a. huvudvärk, andnöd, magvärk, nack- och ryggbesvär. I beslut den 25 november 1988 fann Riksförsäkringsverket att det inte förelåg skäl att ta upp ärendet om hörselskada, ådragen under militärtjänstgöringen år 1946, till ny prövning och att förutsättningar för ändring av beslutet den 10 maj 1988 enligt bestämmelserna i 20 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring inte förelåg. Riksförsäkringsverket fann vidare att betydligt starkare skäl talade mot samband mellan sådan inverkan som avsågs i 6 § b) och c) YFL och de övriga besvär som angavs i skrivelsen den 8 november 1988. I ett beslut den 26 juni 1990 fann Riksförsäkringsverket att det inte förelåg skäl till ändring av den tidigare bedömningen av Helge H:s rätt till ersättning i anledning av hörselnedsättningen. Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 24 februari 1993 Helge H:s överklaganden av besluten den 25 november 1988 och den 26 juni 1990. Försäkringsöverdomstolen beslöt den 8 september 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - I Regeringsrätten framställde Helge H. anspråk på ersättning för ett stort antal skador som inträffat under åren 1946-1978, däribland hörselskadan och skador på grund av olycksfallen åren 1953 och 1963. Till stöd för sin begäran redogjorde han för skadorna och de följder som dessa enligt hans mening hade haft. -Regeringsrätten (1996-11-22, Tottie, Swartling, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Helge H:s framställning får anses innefatta en ansökan om resning i de mål som avgjorts genom Försäkringsrättens för Mellansverige dom den 1 november 1979 och Kammarrättens i Stockholm dom den 24 februari 1993. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Helge H. har inte visat att de i lagrummet angivna förutsättningarna för resning är uppfyllda. Resning skall därför inte beviljas. - Till den del framställningen innefattar yrkanden om annat än resning i nyssnämnda mål kan den inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och avvisar framställningen i övrigt. (fd I 1996-11-05, Bergström)

*REGI

*INST