RÅ 1996 not 267

Skrivelse med överklagande kunde antas ha avskilts på postkontor före överklagandetidens utgång

Not 267. Överklagande av Roland S. ang. avvisande av talan. - Enligt beslut i protokoll den 1 mars 1996 meddelade Kammarrätten i Göteborg inte prövningstillstånd med anledning av Roland S:s överklagande av en länsrättsdom avseende omprövning av hans körkortsinnehav. - Roland S. överklagade kammarrättens beslut, menkammarrätten (1996-04-19, Kärrström, Häggbom, Larsson) avvisade överklagandet med motiveringen att Roland S. hade fått del av beslutet den 15 mars 1996 och att överklagandet hade kommit in först den 10 april 1996 och således för sent. - I Regeringsrätten yrkade Roland S. att kammarrättens avvisningsbeslut skulle undanröjas. I sakfrågan yrkade han att varning skulle meddelas i stället för återkallelse av körkortet. - Regeringsrätten (1996-11-22, Wadell, von Bahr, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet av kammarrättens beslut i protokoll den 1 mars 1996 att inte meddela prövningstillstånd skulle enligt lag och meddelat besked ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då Roland S. fick del av beslutet. Roland S. fick del av beslutet den 15 mars 1996. Med tillämpning av 2 § första stycket lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid var sista dag då överklagandet skulle ha kommit in till kammarrätten den 9 april 1996. Skrivelsen med överklagandet har diarieförts som inkommen till kammarrätten den 10 april 1996. - Enligt 44 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller att handling anses ha kommit in till rätten den dag, då försändelse med handlingen anlänt till rätten. Kan det antas att handlingen viss dag avskilts för rätten på postkontor, anses handlingen dock ha kommit in den dagen, om den kommit behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. - Av uppgifter som inhämtats från postmästaren vid postkontoret Drottningtorget i Göteborg, dit kammarrättens post anländer, framgår bl.a. följande. Kammarrätten har sin postbox vid detta kontor. Den 1 april 1996 tog kontoret i bruk en ny sorteringsmaskin som det var vissa inkörningsproblem med. På grund härav anser postmästaren att det är antagligt att försändelsen med Roland S:s överklagande varit avskild på postkontoret för kammarrättens räkning den 9 april 1996. - Vid angivna förhållanden bör Roland S:s överklagande av kammarrättens beslut i protokoll den 1 mars 1996 anses ha kommit in i rätt tid. Kammarrättens beslut att avvisa överklagandet skall därför undanröjas. - Skäl föreligger inte att meddela prövningstillstånd i anledning av Roland S:s överklagande av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut i protokoll den 1 mars 1966 att inte meddela prövningstillstånd står därför fast. (fd II 1996-11-05, Clementz)

*REGI

*INST