Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1930-05-30
Ändring införd
SFS 1930:173 i lydelse enligt SFS 2022:931
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

1 §  Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag.

 • RH 1993:88:Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen har ansetts innebära att borgenärs ansökan om gäldenärens försättande i konkurs måste göras inom fyra veckor från den dag då betalningsanmaningen delgavs gäldenären.

2 §  Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om

 1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap.12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 §rättegångsbalken,
 2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller
  1. i ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, och
  2. i ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, och
 3. den frist för övervakningsnämndens prövning av Kriminalvårdens beslut om tillfälligt omhändertagande som anges i 26 kap. 22 § och 28 kap. 11 §brottsbalken. Lag (2022:931).

Prop. 2004/05:34: Paragrafen reglerar den s.k. söndagsregeln. Den innebär att om den tid då enligt lag eller annan författning en åtgärd skall vidtas infaller på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

I andra stycket finns ett undantag från söndagsregeln för de frister som finns beträffande häktningsframställning och häktningsförhandling. Här har ett tillägg gjorts som innebär att undantag från söndagsregeln gäller även ...

Prop. 2014/15:139: 1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken, och

2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller

Prop. 2021/22:193: 1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,

2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller

 • RÅ 2007:28:Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling.
 • RÅ 1997:57:Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid har ansetts tillämplig när Riksskatteverket överklagat skattemyndighetens grundläggande taxeringsbeslut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag skall träda i kraft den 1 juli 1930.
  Genom denna lag upphävas punkt 42 i förklaringen den 23 mars 1807 över allmänna lagens stadganden i åtskilliga rum och vad i vissa ämnen, som därmed äga gemenskap, blivit tid efter annan särskilt förordnat, lagen den 28 maj 1897 (nr 51) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i förordningen angående patent och i lagen om skydd för varumärken, lagen den 10 juli 1899 (nr 59 s. 7) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i lagen om skydd för vissa mönster och modeller, lagen den 14 juni 1901 (nr 38 s. 47) om beräknande av fatalietid i visst fall, så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot denna lags bestämmelser.
  Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

Ändring, SFS 1935:100

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1961:70

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1962:55

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1965:127

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1974:756

Lag (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Förordning (1988:28) om ikraftträdande av lagen (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Omfattning
ikrafttr. av 1987:1212
Ikraftträder
1988-04-12

Lag (2005:44) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Förarbeten
Rskr. 2004/05:148, Prop. 2004/05:34, Bet. 2004/05:JuU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2011:488) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Förarbeten
Rskr. 2010/11:236, Prop. 2010/11:45, Bet. 2010/11:JuU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2015:643) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Förarbeten
Rskr. 2015/16:13, Prop. 2014/15:139, Bet. 2015/16:JuU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2022:931) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Förarbeten
Rskr. 2021/22:370, Prop. 2021/22:193, Bet. 2021/22:JuU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-10-01