RÅ 1996 not 27

Fråga om relationsstörningar (mobbing) utgjort skadlig inverkan i arbetet

Not 27. Överklagande av Inga L. ang. arbetsskadeförsäkring. -Hallands läns allmänna försäkringskassa (1989-07-25) avslog Inga L:s yrkande om ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. - Inga L. överklagade. - Försäkringsrätten för Södra Sverige (1991-12-30, Wilhelmsson, Lihuvudh, Hansson samt nämndemännen Schönborg och Svensson): Utredningen i målet ger vid handen att meningsmotsättningar och samarbetsproblem har rått i förhållandet mellan Inga L. och bl.a. hennes arbetsgivare. Det får också anses sannolikt att dessa relationsstörningar utlöst psykiska insufficiensbesvär hos Inga L. Relationsstörningar av det slag som Inga L. åberopat i målet kan emellertid inte generellt anses utgöra skadlig inverkan i den mening som avses i 2 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring. Härför krävs att det med en ganska hög grad av sannolikhet framgår att Inga L. utsatts för klandervärd behandling av arbetsgivaren (jfr rättsfallet FÖD 1987:40). Försäkringsrätten anser inte att utredningen ger tillräckligt stöd för bedömningen att Inga L:s arbetsgivare har agerat på ett klandervärt sätt gentemot Inga L. På grund härav och då det i övrigt inte kan anses ha förekommit någon omständighet hänförlig till skadlig inverkan i arbetet, lämnar försäkringsrätten Inga L:s talan utan bifall. - Inga L. fullföljde sin talan. - Riksförsäkringsverket bestred bifall till Inga L:s talan. - Regeringsrätten (1996-02-12, Wahlgren, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad) anslöt sig till försäkringsrättens bedömning och fastställde försäkringsrättens dom. (fd I 1996-01-09, Åberg)

*REGI

*INST