RÅ 1996 not 271

Ansökan av Stig J. om resning i mål ang. inkomsttaxering

Not 271. Ansökan av Stig J. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Vid 1992 års inkomsttaxering medgav skattemyndigheten inte ett av Stig J. yrkat avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostaden och huvudarbetsgivarens arbetsplats. Skattemyndigheten hänvisade därvid till att sådant avdrag inte medgavs om - som i Stig J:s fall - förmån av fri eller delvis fri bil förelegat. Sedan Stig J. överklagat beslutade Länsrätten i Stockholms län i dom den 15 februari 1995 och Kammarrätten i Stockholm i dom den 16 februari 1996 att inte ändra det överklagade avgörandet. Regeringsrätten beslöt den 29 maj 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Stig J. yrkade förnyad prövning av inkomsttaxeringen 1992. Han anförde bl.a. att han i kammarrätten - för det fall avdraget för resor mellan bostaden och arbetsplatsen inte skulle medges - i andra hand hade yrkat avdrag för kostnader för vissa bilresor i tjänsten hos huvudarbetsgivaren men inte fått något svar på detta yrkande. -Regeringsrätten (1996-11-05, Brink, Sjöberg, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten konstaterar till att börja med att andrahandsyrkandet hos kammarrätten avser en annan sak än förstahandsyrkandet. Kammarrätten har därför inte ägt att som första instans pröva andrahandsyrkandet. Stig J. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1996-11-05, Kovacs)

*REGI

*INST