RÅ 1996 not 272

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 272. Överklagande av Thomas F. jämte ansökan om resning i mål ang. eftertaxering. - Kammarrätten i Göteborg avgjorde genom dom den 19 oktober 1994 ett mål ang. bl.a. eftertaxering av Thomas F. för inkomst för åren 1986 och 1987. - Thomas F. överklagade domen med begäran om prövningstillstånd. Han yrkade att åsatta eftertaxeringar skulle undanröjas och skattetillägget efterges. I andra hand yrkade han att han för de två aktuella åren skulle beviljas avdrag med ytterligare 30 000 kr avseende kostnader för affärsresor till England. För det fall att prövningstillstånd inte meddelades yrkade Thomas F. att resning skulle beviljas på grund av rättegångsfel i kammarrätten och att målet skulle återförvisas dit för ny handläggning. Thomas F. anförde bl.a. att det fanns skäl för prövningstillstånd eftersom hans talan innefattade fråga som det var av vikt för rättstillämpningen att få prövad samt att det i vart fall fanns skäl för resning i målet eftersom kammarrätten handlagt målet felaktigt genom att inte kommunicera skattemyndighetens svar på hans kompletterande besvärsskrivelse. -Regeringsrätten (1996-11-26, Brink, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Ett överklagande av kammarrättens avgörande i förevarande mål kan enligt 35 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) komma under Regeringsrättens prövning endast om Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd. Av 36 § första stycket samma lag framgår att skäl till meddelande av prövningstillstånd föreligger bl.a. om det överklagade avgörandet är behäftat med så grovt fel att Regeringsrätten skulle kunna bevilja resning i målet om avgörandet hade vunnit laga kraft. Huruvida sådant fel kan ha förekommit övervägs således som ett led i bedömningen av frågan om skäl för prövningstillstånd föreligger. Det i målet framställda yrkandet om resning skall därför inte upptas till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd III 1996-10-29, H. Lundgren)

*REGI

*INST