RÅ 1996 not 276

Beräkning av underlag för livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

Not 276. Överklagande av Matti S. ang. livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. -Länsrätten i Gävleborgs län (1995-01-25, ordf. Noren) bestämde Matti S:s underlag för beräkning av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring på visst sätt. - Matti S. överklagade och yrkade att livränteberäkningen skulle ske med utgångspunkt från nya uppgifter från arbetsgivaren som framkommit först i kammarrätten. Han ingav och åberopade därvid ett intyg av sin tidigare arbetsgivare Partena Clean AB enligt vilket hans månadsinkomst under år 1991 varit 16 800 kr (13 000 + 3 800 kr). - Riksförsäkringsverket medgav bifall till överklagandet. - Kammarrätten i Sundsvall (1996-05-15, Ekman, Helin, Johansson): Kammarrätten finner med stöd av det i målet ingivna arbetsgivarintyget att Matti S:s överklagande skall bifallas i enlighet med hans yrkande. - Kammarrätten fastställer Matti S:s livränteunderlag fr.o.m. den 1 oktober 1991 till (12 x 16 800 =) 201 600 kr. - Med angivna ändring av länsrättens dom och försäkringskassans beslut visar domstolen målet åter till kassan för erforderlig handläggning. - I överklagandet yrkade Matti S. att Regeringsrätten skulle ändra kammarrättens dom och fastställa hans årliga livränteunderlag fr.o.m. den 1 oktober 1991 till 231 600 kr. Till stöd för sin talan anförde han följande. Överklagandet till kammarrätten gällde beräkningsunderlaget för livräntan. Försäkringskassan bedömde hans inkomst om skadan inte hade inträffat till 193 600 kr. Av detta belopp utgjorde 30 000 kr inkomst från extraarbete hos ett taxiföretag. Resterande del, dvs. 163 600 kr, utgjorde inkomst från huvudarbetsgivaren Partena Clean. I ett intyg till försäkringskassan hade arbetsgivaren försummat att ange OB-tillägg. Ett nytt intyg införskaffades som visade att han år 1991 skulle ha haft en årsinkomst från Partena Clean om 201 600 kr. Detta belopp hade av kammarrätten fastställts som livränteunderlag. Kammarrätten hade då förbisett att han också haft nyssnämnda extrainkomster om 30 000 kr årligen. Detta belopp hade inte varit tvistigt, men försäkringskassan hade ansett sig förhindrad att beräkna hans livränta på annat underlag än det av kammarrätten fastställda. Av överklagandet till kammarrätten framgick att det av försäkringskassan ursprungligen fastställda livränteunderlaget innefattade extrainkomsterna om 30 000 kr. - Riksförsäkringsverket medgav bifall till Matti S:s talan. - Regeringsrätten (1996-12-05, Tottie, Swartling, Holstad, Nordborg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utredningen i målet visar att det av kammarrätten utelämnade beloppet 30 000 kr skall räknas in i livränteunderlaget. Överklagandet skall följaktligen bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och fastställer Matti S:s livränteunderlag fr.o.m. den 1 oktober 1991 till 231 600 kr. Målet visas åter till Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa för fortsatt handläggning. (fd I 1996-11-14, Jansson)

*REGI

*INST