RÅ 1996 not 280

Inkomsttaxering, avdrag för ökade levnadskostnader (avslag)

Not 280. Ansökan av Carl-Lennart N. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - I ansökningen yrkade Carl-Lennart N. att han skulle medges avdrag för ökade levnadskostnader i Köpenhamn taxeringsåren 1968-1986. - Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han hade arbetat i 44 år som flygtekniker och av dessa år sammanlagt 19 år på Kastrups flygplats. Under hans år i Danmark hade det inte funnits några möjligheter att få arbete inom hans bransch i Sverige. Även i Danmark hade arbetsförhållandena under denna tid varit osäkra. Detta innebar att hans norska arbetsgivare A/S Fred Olsen, som utfört fraktflygningar åt SAS, hade kontrakt på endast ett år i taget. På grund av att kontraktet mellan Fred Olsen och SAS, Köpenhamn, inte förnyades hade han blivit uppsagd den 31 december 1969. Han återanställdes den 1 oktober 1971 men blev åter uppsagd 1985 då Köpenhamnsstationen lades ned. Under dessa år hade han även tidvis varit placerad på flygplatsen i Frankfurt am Main, Tyskland, och även i Göteborg. I och med att han inte hade vetat om han skulle ha något arbete efter ett år hade han inte vågat flytta sin familj till Danmark och sälja sitt hus. På grund av de ytterst osäkra anställningsförhållandena under dessa år hade han hela tiden vidhållit att Köpenhamn inte kunde anses som hans vanliga verksamhetsort under dessa arbetsår. Han hade dessutom under hela Danmarkstiden betalat skatt i Sverige, även på sina traktamenten. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1996-12-05, Brink, Sjöberg, Baekkevold): Carl-Lennart N. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Hans ansökan skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-11-19, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST