RÅ 1996 not 283

Ansökan av Mats K. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Älvsborgs län beslutade i dom den 14 november 1991 att vid 1988 års taxering såsom inkomst av tjänst beskatta Mats K. för värde av bilförmån. Sedan Mats K. överklagat domen avslog Kammarrätten i Göteborg i dom den 11 juni 1993 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 31 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målet

Not 283. Ansökan av Mats K. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Älvsborgs län beslutade i dom den 14 november 1991 att vid 1988 års taxering såsom inkomst av tjänst beskatta Mats K. för värde av bilförmån. Sedan Mats K. överklagat domen avslog Kammarrätten i Göteborg i dom den 11 juni 1993 överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 31 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - I ansökningen anförde Mats K. bl.a. följande. De beslut som hade fattats i tidigare instanser var fullkomligt orimliga. Mats K. hade betalat alla kostnader själv och det pris som Mats K:s arbetsgivare erhållit vid försäljning av återköpta bilar hade varit klart högre än återköpspriset. Det fanns alltså inte någon kostnad för värdeminskning. -Regeringsrätten (1996-12-06, Wadell, von Bahr, Eliason): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. De omständigheter som Mats K. anfört är inte sådana att det kan anses föreligga skäl för att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1996-11-05, Hedin). - (Anm. Samtidigt och med samma motivering avslogs fem liknande ansökningar om resning).

*REGI

*INST